Balasitang, biniktima ti babai a kameng ti Budol-Budol Gang

VIGAN CITY – Maysa a balasitang ditoy siudad ti inallilaw ti babai a mapapati a kameng ti Budol-Budol a nakapukawanna iti balitok a kuentasna ken singsing.

Nainaganan ti biktima a maysa a Cassandra Mae Gacayan, 12, residente iti Barangay An-annam, Bantay, Ilocos Sur. Saan pay nga ammo ti kinasiasino ti babai a nangallilaw kenkuana.

Iti pulong ni Gacayan iti polis, naammuan a nagpabigbig ti babai iti nagan a Susan ket gayyemna ti ina ti balasitang nga adda iti abroad.

Inawis ti babai ti biktima a mapan agmerienda iti maysa a panganan ditoy siudad ket bayat ti pannanganda, sinublat ti suspek ti kuentas ken singsing a suot ti biktima.

Madamdama, imbaga ti suspek nga aggawid ti biktima ta apanna kitaen ti pakete nga impaw-it ti inana. Saanen a nakita pay ti biktima ti suspek.

Kas panangiladawan ti biktima, nalukmeg, napugot ken atiddog ti buok ti suspek.#