Balay, 4 puon ti nyog, nakimat

SANTIAGO, Ilocos Sur – Maysa a balay, ken uppat a kapuon ti nyog ti nakimat  a nakaigapuan pay ti panagpukaw ti koriente ken pannakadadael dagiti sumagmamano nga appliances sadiay Barangay Gabao ditoy nga ili idi malem ti Hunio 12.

Segun iti report manipud iti polis ditoy, nakimat ti balay nga ay-aywanan ti maysa nga agnagan Mike Chavez, residente iti Barangay Gabao bayat ti napigsa a tudo idi agarup alas 6 ti malem iti nadakamat nga aldaw.

Nupay kasta, saan a naan-ano ti caretaker nga adda iti uneg ti balay.

Mapapati a sabali pay a kimat ti nangpungtil iti murdong ti maysa kadagiti nakimat nga uppat a kapuon ti nyog ken nangkawiwit iti linia ti koriente a puon ti nakadadaelan dagiti sumagmamano nga appliances dagiti agindeg malaksid laeng ti panagpukaw ti silaw iti sumagmamano nga oras.

Kinuna ni Kapitan Ruben Elefante a daytoy ti kakaruan a pannakakimat ti barangayda.#