Balay a kasera agassawa a bumbay, nauram

STA. LUCIA, Ilocos Sur – Nakagangat a kandela ti mapapati a nakagapu ti pannakauram ti maysa a balay sadiay Barangay Barangobong, ditoy nga ili idi agsapa ti Septiembre 22.

Iti pakpakauna a panagimbestiga ti Bureau of Fire Protection ditoy nga ili, napanawan a nakagangat a kandela ti puon ti nakauraman ti balay ni Marita Rapisora, addaan iti legal nga edad.

Kinuna ni Rapisora nga agassawa nga Indian national, maysa a Som Sinsh, 45, ken Harjinder Kaur, 43, dagiti agkaskasera iti balayna.

Segun iti polis, idi agarup 7:45 ti bigat ti nadakamat a petsa, madama a mammigat dagiti bumbay idi nakita ni Sinsh ti asuk nga aggapu iti maikadua a kadsaaran ket nagtaray a rimmuar a nangala iti danum a pagsebsebna ngem ad-adda ketdi daytoy a nagwaras.

Inreport dagiti kaarruba ti uram iti BFP ket nagresponde dagitoy a mangsebseb iti uram.

Nakontrolda ti uram idi agarup 8:30 ti bigat.

Awan ti naireport a nadangran iti uram ngem mapattapatta a sumurok kumurang P200,000.00 ti pateg ti nadadael.#