Balay, nauram

VIGAN CITY – Nablo ti saka ti maysa a baket iti panangisalakanna iti bagina bayat ti pannakauram ti balayda sadiay Barangay II ditoy siudad idi bigat ti Disiembre 23.

Nadunor ti makannigid a saka ni Concepcion Avila, 72, bayat ti iruruarna iti balayda ken ni Aniceta Avila y Filarca, 70, balo, a naireport a maur-uram idi agarup alas 9:07 ti bigat ti nadakamat a petsa.

Nakontrol ti uram idi agarup 9:20 iti dayta met la a bigat.

Nagtinnulongan a dinepdep dagiti nagresponde a kameng ti Bureau of Fire Protection idinto a timmulong ti kapolisan ditoy ken dagiti personnel ti City Risk Reduction Management Council a nangkontrol kadagiti tattao tapno saanda a makasipar iti pannakadepdep ti nasao nga uram.

Saan a nailanad iti report no ania ti nagtaudan ti uram ken ti balor ti sanikua a nauram.#