Tawid News Magazine

Balay, nauram

CAOAYAN, Ilocos Sur – Nauram ti maysa a balay iti Barangay Pantay Tamurong ditoy nga ili bayat ti yaallatiw ti akinkukua iti kaarrubada idi agarup alas 3:45 ti malem ti Abril 18.

Nasebseb dagiti nagresponde a bombero ti Bureau of Fire Protection ditoy nga ili ti uram iti las-ud ti 20 a minutos ngem mapattapatta a sumurok-kumurang a P200,000 ti pateg ti nadadael a balay.

Segun iti report, awan ti tao iti uneg ti balay idi mauram agsipud ta napan nangayo ni Junel Reclusado y Ragandap, 25, ken immallatiw ti asawana a ni Flordelina iti kaarrubada.

Nakita laengen ni Flordelina a maur-uram ti balayda ket timmawag a nagpaarayat iti fire station.#

Exit mobile version