Balay, sinerrek dagiti mannanakaw

BANTAY, Ilocos Sur – Sinerrek dagiti mannanakaw ti maysa a balay iti ikub ti maysa nga exclusive village sadiay Barangay Cabaroan ditoy nga ili a mapapati a naisayangkat iti nagbaetan ti Disiembre 28 agingga iti Disiembre 30, 2014.

Inreport iti polis ni Renato Bielza y Begonia, 51, security officer ti Camella Homes a masarakan iti nadakamat a barangay, a puersado a sinerrek dagiti di nabigbig a mannanakaw ti balay ni Dr. Arlyn Batulan y dela Peña, 34, naasawaan.

Mapapati a simrek dagiti mannanakaw iti uneg ti balay babaen ti panangdadaelda iti aluminum a tawa iti kusina sada dinadael ti maysa kadagiti ridaw iti ngato.

Naiwarawara dagiti alikamen dagiti bumalay iti uneg ti balay ngem awan ti nasukalan dagiti bumalay a mapukpukaw.

Agtultuloy ti panagimbestiga dagiti polis no asino dagiti simrek iti balay ti doktora.#