Balay ti ABC, naluktan

BANTAY, Ilocos Sur – Naluktan kalpasan a nainaguraran itay Oktubre 26 ti tallo-kadsaaran a balay ti “Liga ng mga Barangay” iti probinsia nga aggatad iti P3 milion.

Kinuna ni outgoing Association of Barangay Captains Federated President Ponciano Bagbaguen, Jr. nga agserbi ti pasdek a pangopisinaan ti gunglo dagiti kakapitan ti barangay ken ti Department of Interior and Local Government  Provincial Office.

Kinuna ni Bagbaguen a natungpal met laengen ti nabayagen a tagtagainepna – ti pannakaileppas ti nasao a pasdek a narugian a mabangon idi 1999.

Nagyaman ni Bagbaguen ken ni dati a gobernador Luis “Chavit” Singson ken Gov. Deogracias Victor Savellano  gapu iti dakkel a suportada iti gunglo iti pannakaileppas ti pasdek.

Kinuna ni Savellano a ti pannakapapigsa ti barangay ti tulbek ti panagdur-as ti probinsia isu  a kasapulan nga ilalaen ken aywanan daytoy (pasdek) tapno mataginayon nga usaren dagiti barangay officials a maisar-ong ken maamitan iti rabii iti Vigan.#