Balay ti drug personality, namindua a nasukisok

SAN VICENTE, Ilocos Sur – Iti las-ud ti maysa nga oras, namindua a nasukisok ti balay ti maysa a drug personality ngem idinto nga eppes ti immuna nga operasion, adayo a nabagbagas ti resulta ti naud-udi a panagsukisok.

Kas maibatay iti report manipud iti Vigan City Police Station, sinukisok ti nagtipon a bunggoy ti Vigan City Police Station, ISPAIDSOTG, 103RD Maritime Police ken ISPIB ti balay ni Ponciano L. Forges, negosiante ken residente iti Barangay Poblacion, San Vicente, Ilocos Sur idi agarup 9:45 ti bigat ti Marso 19 babaen ti bileg ti search warrant nga inyisio ni Judge Marita Bernales Balloguing ti Regional Trial Court, Branch 20, Vigan City nga addaan iti PDEA RO1 Control No. 10003-032016-0127.

Maysa laeng a pedaso ti heat sealed plastic sachet a naglaon iti mapapati a shabu ti nakumpiska dagiti nagsukisok iti balay ni Forges.

Ngem segun iti report manipud iti San Vicente police station, idi agarup 10:00 iti dayta met la a bigat, sabali a a panagsukisok ti inwayat ti nagtipon a bunggoy ti ISPAIDSOTG, PDEA, PIB, ISPPSC, Maritime Group ken San Vicente police station iti balay ni Forges babaen ti bileg ti search warrant nga inyisio met laeng ni Judge Balloguing nga addaan PDEA Control No. 10003-032016-0126.

Saan laeng a masuspetsa a shabu ti nakumpiska dagiti operatiba iti balay ni Forges no di pay paltog ken balbala a pakaibilangan ti maysa a unit ti   disassembled KG-9 (sub-machine gun) nga addaan marking a made in Germany, ENCOMKG-9, Cal 9 MM pistol nga addaan serial no. 269514; maysa a hand grenade; 2 magazine assembly para iti isu met laeng a caliber; 78 bala para  9mm; 2 bala para caliber 45;  maysa a Valda Pastillles metal container a nagkarga iti nagango a bulong ti marihuana;  maysa a pakete ti masuspetsa a nagango a bulong ti marihuana;  maysa a disposable lighter; maysa a nangisit a hand bag a naglaon kadagiti ID’s, P6,490.00 iti nadumaduma a denominasion;   US$1 bill;  2 US$2 bill, maysa 5 yuan (Chinese currency); maysa a 2 erjiao (Chinese currency); 2 tooter nga addaan masuspetsa a shabu residue; maysa a digital weighing scale; maysa a plastic container a nagkarga iti nagango a bulong ti marihuana;  maysa a metal tooter; maysa a bassit a  plastic bundle para repacking; maysa a Samsung cellphone;   maysa a Samsung tablet; maysa a computer hard drive; maysa a joystick para iti  CCTV control; maysa a golden box nagkarga kadagiti assorted memory ken sim cards; ken  2 a getteng.

Naiwayat ti panagsukisok a presente ti pannakabagi ti DOJ, ABC President Rosamante Reyes, Barangay Kagawad Francisco Rojas ken Barangay Tanod Clemente Viernes.

Naipan dagiti nakumpiska iti police station ti San Vicente para iti dokumentasion ken umisu a disposision idinto a naipan ti suspek iti Gabriela Silang General Hospital, Tamag, Vigan City para iti medico-legal examination sa naikustodia iti police station.#