Balay ti drug surrenderer, nasukisok

VIGAN CITY – Simmuko idi daytoy suspek ket inkarina nga agbalbaliw ngem nasiiman dagiti polis a sinublianna manen ti dakes nga aramidna a puon ti pannakaiwayat ti panagsukisok iti balayna.

Nagpositibo ti panagsukisok nga inwayat ti kapolisan idi agsapa ti Oktubre 11 iti balay ni Henrich Nisco Ganapin, 22 ken residente iti Barangay 3 ditoy siudad ta nakakumpiskada iti maysa a homemade buckshot a nagkarga iti maysa a bala ken improvised drug paraphernalia.

Dagiti kameng ti kapolisan a pakaibilangan ti Vigan City Police Station, PIB, RID, ISPPSC, Maritime Group ti nangiwayat iti panagsukisok iti balay ti suspek iti mismo nga imatang dagiti kakabagianna, barangay officials, ken dagiti kameng ti media a pakairamanan ti DWRS, TVigan, ken GMA Ilocos Sur.

Iti pannakaisurat daytoy, maisagsagana ti kaso maikontra ken ni Nisco.#