Balikatan Exercises, narugian a maisayangkat iti Sinait, Salcedo

BANTAY, Ilocos Sur -Impatalged ti maysa nga opisial ti Balikatan Exercises nga awan ti actual military exercises a maisayangkat iti Sinait ken Salcedo no di laeng “humanitarian assistance”.

Kinunana ni Major Burton, media relations officer, CMO Balikatan, bayat ti naangay a media briefing iti Camp Elpidio Quirino, Bulag, Bantay idi Pebrero 10, a sabali a paset ti pagilian partikular iti Cavite ti pakaisayangkatan ti Field Training Exercise a pakairamanan ti infantry, EOD, mortar, scout ken dadduma pay a panagsanay.

Innayonna a sabali pay a paset ti Balikatan ti panagsanay iti Crisis Action Planning kas panagsagana no adda mapasamak a ginggined iti Metro Manila kasta metten ti counter terrorism ken interoperability.

Kabayatanna, segun ken ni Burton, maisayangkat ti civil military operations ti napagtipon a puersa ti Armed Forces of the Philippines ken dagiti kameng ti US Military ket agduduma a proyekto para iti komunidad ti maipasdek partikular iti sumagmamano a barangay iti Sinait ken Salcedo, Ilocos Sur.

Iti Sinait, karaman kadagiti ipasdekda ti sumagmamano a classrooms, rural health unit, flood control system idinto a sumagmamano a pasdek pagadalan ti maipatakder iti ili ti Salcedo.

Silulukat iti amin a kameng ti media ti Balikatan Exercises tapno maidokumento dagiti aktibidad iti panagsanay, kinuna ti opisial sana innayon a ti linak ken talna ken panagdur-as ti kangrunaan a gagem ti bilateral military exercise a saan ket a dagiti negatibo nga isyoa rumrummuar mainaig iti Balikatan.#