Balikbayan, nasipdutan

VIGAN CITY – Nagpulong iti polis ti maysa a balikbayan a nasipdutan bayat ti panagpasiarna ditoy siudad idi aldaw ti Pebrero 15.

Naduktalan laengen ni Francisca Barnachea Gamara, 79, naasawaan, retired personnel assistant, ken natibo iti Mabilbila Sur, Santa, Ilocos Sur ngem agdama nga agnaed iti San Diego, California, nga awanen ti bassit a petakana idi agbayad iti meriendana iti Mang Inasal.

Kinuna ti biktima a naglaon ti coin purse iti ATM cardna iti May Bank, Vigan City Branch, P70.00 a kuartana, senior citizen ID, retrato. Naikabil coin purse iti bag ti biktima, a naikabil met iti shoulder bag.

Kinuna ti biktima nga adda nakadeposito a P64,000.00 iti ATM cardna.

Saan a maibaga ti biktima no sadino ti nakasikuatan ti coin purse.#