Balo, naiwalang

STA. CRUZ, Ilocos Sur – Mapapati a naiwalang ti bangkay ti maysa a lalaki a nasarakan iti Del Pilar Street, Poblacion ditoy itay nabiit.

Nabigbig ti bangkay a ni Buenaventura Cauton y Manzano, 45, balo, residente iti Villa Hermosa, ditoy nga ili.

Nagsagrap ni Cauton iti sugat iti tengngedna, baba ti kannigid a lapayagna ken iti abagana.

Suspetsa dagiti polis a napapatay ti biktima iti sabali a lugar sa naipalladaw agsipud ta malaksid nga awan ti dara, awan pakakitaan a nakirupak ti biktima iti lugar a nakasarakan iti bangkayna.#