BANDURIA

Maysa kadagiti naitandudo bayat ti Kannawidan Festival dagiti napintas a samiweng a tinokar dagiti taga-Pangasinan (ngato) babaen ti banduria, maysa kadagiti immuna a instrumento a musikal iti Ilokandia ngem saan unayen a mangmangegan iti agdama gapu ta ad-addan a dagiti banda ken dagiti bumanugbog a karaoke ti up-upaan dagiti bumarangay tunggal adda okasion wenno sumangbay ti tinawen a panagpiestada.