Bangkay a nasarakan a tumtumpaw iti kabaybayan, nabigbig

SAN ESTEBAN, Ilocos Sur – Nabigbigen ti bangkay ti lalaki a nasarakan a tumtumpaw iti kabaybayan a paset ti Barangay Apatot ditoy nga ili idi malem ti Septiembre 1.

Binigbig ni Julieta Malicnag ti bangkay nga isu ti kaanakanna a ni Jomar Morong Siagan, 31, naasawaan, kagawad iti Barangay Catiklan, Manabo, Abra.

Maipalagip a nasalamaan dagiti mangngalap a taga-Apatot, San Esteban, ti bangkay a tumtumpaw iti kabaybayan a paset ti Magsingal idi agarup 7:45 ti malem ti Septiembre 1.

Segun ken ni Malicnag, nalmes ni Morong iti Manabo river idi kangitingit ti rescue operation idi Agosto 28, 2915.

Kalpasan a napatalgedanda a ti kagawad ti bangkay, inyawid ti pamiliana iti dayta met la nga aldaw.#