Bangkay, nasarakan iti kasamekan, kalib-inna mabirbirok

SANTA, Ilocos Sur – Birbiroken dagiti polis tapno mangted iti palawag ti kalib-in ti babai a nasarakan a bangkay iti nasamek a paset ti Barangay Nagpanaoan, ditoy nga ili idi malem ti Agosto 22.

Binigbig ni Gloria Alquiza y Camarillo a ti anakna a ni Ma. Teresa Alquiza, 31,  ti akinbangkay ti naipalladaw iti kasamekan a paset ti nadakamat a barangay babaen dagiti aruatenna, hair clip ken espada a tattoo iti likudanna.

Agruprupsan ti bangkay idi masarakan idi malem ti Agosto 22.

Birbiroken ita dagiti polis ni Jomar Petate, residente iti Sitio Nalasin, Barangay Camangaan, Vigan City tapno mapagsaludsodan para iti pannakasolbar ti pannakatay ti kalib-inna.

Segun iti inbestigasion, idi agsapa ti Hulio 18, mapapati a napan nagala dagiti dua iti bulong ti paria sadiay Sitio Nalasin ngem iti kamalmanna, maymaysa a simmangpet ni Petate ket nangala iti sumagmamano a lupot ti biktima sana impakada a mapanda iti Bantay, Ilocos Sur.

Manipud idin, saandan a nagsubli agingga iti pannakaduktal ti bangkay.#