Bangkay ti lalaki, nasarakan

STA. MARIA, Ilocos Sur –  Nadesgrasia wenno naiwalang?

Daytoy ti kitkitaen dagiti polis ditoy mainaig iti maysa a lalaki a nasarakan a natay iti Barangay Suso ditoy nga ili.

Nasarakan a maysan a bangkay ni Randy Alconis y Soria, 27, ken residente iti Barangay Poblacion, Lagangilang, Abra ngem temporario nga agnaed iti sitio Ronas, Suso, ditoy.

Maysa a chopchop a motorsiklo a Jog MC ti nakita dagiti polis iti asideg ti nakapasamakan ti biktima.

Segun iti polis, agarup 6:20 iti bigat idi nakaawatda iti tawag ti maysa nga opisial ti  Barangay Suso nga adda  nasarakanda a bangkay iti barangayda.

Teoria dagiti polis a naikras ti biktima ket naitupa ti rupana. Nupay kasta, kitkitaenda ti anggulo a pasible a naiwalang ti bangkay.#