BANNER: 4 paltog, 18 rounds ti balbala, nakumpiska iti search operation

CANDON CITY – Nakaeskor ti kapolisan iti kampaniada maikontra iti loose firearms ta sumagmamano a paltog ken nagduduma a balbala ti nakumpiskada iti panagsukisokda iti balay ti maysa nga agnaed iti Puroc Kampo, Sitio Quemarayan, Barangay Caterman ditoy siudad itay nabiit.

Idi agarup 7:00 ti bigat ti Oktubre 3 ken babaen ti bileg ti search warrant No. 22 nga inyisio ni Judge Francisco A. Ante, Jr. ti MTCC, Vigan City, sinukisok dagiti nagtitipon nga elemento ti Criminal Investigation and Detection Group, ISPPO Provincial Intelligence Branch, PNP Maritime Group nga indauluan ni Chief Inspector Richard D. Palay ken kameng ti Candon City Police Station ti balay ni Bayani Ramos Gacilan, 58, naasawaan, ken residente iti nadakamat a barangay.

Nagresulta ti panagsukisok ti panangkumpiska dagiti operatiba ti maysa a calibre .22 rifle nga awanan serial number ken addaan suppressor, sabali pay a calibre .22 nga awanan serial number, maysa a calibre .22 rifle a nagmarka iti Armscor ngem awanan iti serial number, maysa nga stainless calibre .22 rifle a nagmarka iti Agape, maysa a puraw a plastic container a nagkarga iti 6 a rounds ti balbala ti cal. 22 magnum ken 12 rounds ti balbala para iti ordinario a cal. 22.

Addan ni Ramos ken dagiti nakumpiska kenkuana iti kustodia ti CIDG para iti umisu a disposision.

Iti pannakaisurat daytoy, maisagsagana met ti kaso a panaglabsing iti RA 10591 maikontra ken ni Ramos. (Tawid News)