BANNER: Chavit, saanen a para bise gobernador; agkandidato para konsehal iti Narvacan

NARVACAN, Ilocos Sur – Kas ninamnama, imbabawi ni dati a Governor Luis “Chavit” Singson ti kandidaturana para bise gobernador iti probinsia ti Ilocos Sur idi Disiembre 10, aldaw ti substitusion para kandidato iti eleksion inton Mayo 20l6.

Ni Bokal Jeremias “Jerry” Singson ti simmukat kenkuana a kandidato para iti kinabise gobernador iti babaen ti Nationalista Party.

Ngem dagus a nagturong ni Singson iti Narvacan sana impila ti kandidaturana para konsehal iti nasao nga ili, kasungani ti naipalpalais a panagkandidatona a para mayor.

Sinuktan ni Singson ni Estefania Canaria a nangibabawi iti kandidaturana pabor iti political kingpin.

Idi masaludsod ken ni Singson no apay a para konsehal ti pagkandidatuanna, insungbat ni Chavit a nadakdakamatnan iti kallabes ti panggepna nga agkandidato a konsehal, nupay impagarup dagiti nakangeg nga agang-angaw laeng.

Innayon ni Singson nga agkandidato para konsehal “saan a tapno lumaban” no di ket tapno “tumulong para iti pannakabatir ti ekonomia” ti ili a Narvacan kasta met iti probinsia. “Gusto kong tumulong sa Narvacan at mapabilis ang progreso dito lalo na ng industriya ng turismo,” kinuna ni Singson.

Kinuna ti dati a gobernador a dina kayat ti agkandidato a mayor wenno bise mayor agsipud ta dina maipamaysa ti panangtulongna kadagiti barangay ditoy nga ili idinto a dinakamatna nga idi damona ti tumapog iti politika, nagkandidato a konsehal iti Vigan.

Nagtakem ni Singson a hepe ti polis iti Vigan sakbay a nagkandidato a para konsehal.

Kinuna ni Singson nga adda sanikuana iti Narvacan ket planona a padur-asen dagitoy a mangted iti panggedan kadagiti residente ditoy nga ili.

Nangrugi ti alegasion nga isaruag ni Singson ti kallugongna iti politika iti Narvacan idi nagipila iti aplikasion para iti pannakaiyalis ti residensiana iti Barangay Sulvec, Narvacan.

Kinuna ni Singson a kasarsaritada ni Vigan City Vice Mayor Lourdes Baquiran a mangsukat ken ni Bokal Singson a naisukat a kandidato para iti kinabise gobernador.

Iti pannakaisurat daytoy, awan pay ti pakaammo manipud iti kampo ni Baquiran no interesado iti offer ni Singson.

Kabayatanna, agpailayon met laeng ni Mayor Zuriel Zaragoza iti puestona kalpasan nga imbabawi ti kabsatna a ni Board Member Anicka Zaragoza ti kandidaturana para mayor iti Narvacan.#