BANNER: Drug personality, nasentensiaan dusa a patay

SANTIAGO, Ilocos Sur – Nasentensiaan iti dusa a patay daytoy a drug personality iti mismo nga uneg ti balayna sadiay Barangay Nalasin ditoy nga ili idi agsapa ti Hulio 31.

Sinerrek dagiti lima nga armado a tattao ti balay ni Norman Loquiao y Briones, 37, welder ken residente iti nadakamat a barangay idi agarup 5:40 ti bigat ti nasao a petsa sada pinalpaltogan ti biktima nga iti dayta a kanito ket matmaturog pay laeng.

Nagsagrap ni Loquiao iti sugat iti ulona ken tallo a sugat met iti barukongna, ket nupay naitaray iti Candon City General Hospital, naideklara a dead on arrival iti balay-pagagasan.

Saan a nabigbig dagiti nanggudas ken ni Loquiao ta inabungotanda ti rupada. Naglibas dagitoy a nakalugan iti Toyota Innova nga awanan iti numero ti plaka.

Nakarekobre dagiti elemento ti SOCO team manipud iti Candon Crime Laboratory Office iti uppat a kapsula a nagtaud iti cal. 30 (carbine), maysa a medium heat sealed plastic sachet a nagkarga iti masuspetsa a shabu, ken uppat a nalukot a nausar nga aluminum foils.

Kalpasan ti pananggudas kenkuana dagiti armado a tattao a mapapati a kameng ti Bagong Hukbo ng Bayan-CPP-NPA, maysa a papel ti imbati dagitoy a nakailanadan ti sumaganad: “Ikaw ang nilitis sa pamamagitan ng taong bayan. Sa pagharap ng mga reklamo laban sa iyo sa patuloy na pang-aabuso mo sa paggamit at pagtutulak sa ipinagbabawal na gamot, ikaw ay hinatulan ng kamatayan  na naaayon sa iyong pagkakasala, ito ang pasya ng Rebolusionaryong Hukuman. Na ipapatupad ng National Action Unit sa bayang Pilipinas. Upang hindi pamarisan…”

Kitkitaen dagiti inbestigador no pudpudno a kameng ti terorista a grupo wenno bihilante a grupo a nagpammarang a kameng ti NPA dagiti nangiwayat iti death sentence ken ni Norman Loquiao y Briones, 37, welder.

Maysa ni Loquiao kadagiti drug personality a simmuko iti Santiago police station idi Hulio 7.  Nakalista ti  biktima a kas drug user.#