BANNER: Kalib-in napapatay a drug surrenderee, napilaan obstruction of justice

MAGSINGAL, Ilocos Sur – Gapu iti panagkitakitna nga agsaksi, napilaan iti kaso nga obstruksion iti hustisia ti kalib-in ti drug surrenderee a nagudas iti shooting incident idi Hunio 12.

Napilaan iti kaso a panaglabsing iti PD 1829 wenno obstruction of justice ni Charles Garcia, kabsat ni Archie Garcia @ Bansiong, addaan iti legal a tawen, a naitudo a nangpaltog ken ni Laura Alcantara y Mabulac @ Lala, 34, drug surrenderee, natibo iti Barangay Ubbog, Bangued, Abra, ken agdama a residente iti Barangay Patong, Magsingal, Ilocos Sur.

Intudo ni Charizel Kate Gacote, anak ti biktima, a ti ulitegna a ni Bansiong ti akinresponsible iti pannakapaltog iti inana.

Maipalagip nga idi agarup 5:45 ti malem ti Hunio 12, nakaawat ti police station ti Magsingal iti report nga adda napaltogan iti Barangay Patong.

Nadatngan dagiti nagresponde a polis ni Alcantara a nakadalutaytay a nadigos iti bukodna a dara.

Kas maibatay iti panagimbestiga dagiti polis, agug-ugas iti pinggan ti biktima iti kusina idi simmangpet ni Archie Garcia ket mapapati a pinaltoganna iti sumagmamano a beses daytoy a nagsagrapanna iti sugat iti ulo ken teltel a nakatayanna a dagus.

Nakasarak dagiti inbestigador iti maysa a kapsula manipud iti cal. 45 ken maysa a bullet jacket iti crime scene.

Kas maibatay iti sworn statement ni Charizel, mapapati a nasaksian ti kalib-in ti inana a ni Charles Garcia ti nasao a shooting insident.

Ngem kinuna ni Charles Garcia a dina nakita ti pimmaltog iti kalib-inna.

Uray kadagiti kaarruba, awan ti naagsaw dagiti inbestigador nga impormasion mainaig iti pannakapaltog ti biktima.

Iti pannakaisurat daytoy, mabirbirok pay ti suspek idinto a di pay ammo no ania ti motibo ti pammaltog. (Tawid News)