BANNER NEWS: Pannakaadaptar ti federalismo a sistema ti gobierno, maikamkampania iti Ilocos

VIGAN CITY – NASAYAAT a mabaliwanen ti Unitary System of Government iti Pilipinas ken maadaptaren ti Federal System tapno maikkan ti naan-anay a lokal nga autonomia dagiti estado ket mapadur-as ti kasasaad ti pagilian.

Dayta ti pakabuklan ti mensahe dagiti kameng ti Speakers Bureau ti grupo a Hugpong Federalism Movement iti Ilocos Sur kabayatan ti pannakiuman kadakuada dagiti kameng ti Ilocos Sur Integrated Press iti naangay a Kapihan iti Amianan Media Forum iti Provincial Capitol.

Nakauman dagiti kameng ti ISIP da Mr. Ed Loctoc, Provincial Chairman, ken dagiti dua pay nga opisial a da Dr. Enrie Mendoza, sigud nga Assistant Secretary for Northern Luzon Quandrangle, ken Dr. Romeo Ponce, sigud a nagpaay iti Department of Interior and Local Government.

Inlawlawagda a ti panggep ti grupoda a mangipakaammo kadagiti umili iti Ilocos Sur ken kabangibangna a probinsia ti pakabuklan ken pagsayaatan ti federalismo a mangpadur-as ti kasasaad dagiti umili ta maikkanen dagiti estado ti naan-anay a bileg a mangimanehar iti rehionda ken kadagiti kinabaknang ken pondoda, ken saandan nga agpannuray iti National a Gobierno.

Impaganetgetda nga iti Unitary System a nabayagen nga ad-adaptaren a sistema ti gobierno ket lappedanna ti panagdur-as ta dagiti kaaduan a masapulan dagiti lokal a gobierno ket maipanda iti Nasional a Gobierno a mangbingbingayto a maisubli a pondo kadagiti local government units. Inlawlawagda a panawenen a maamendaran ti 1987 Constitution ken maadaptar ti Federal System of Government kabayatan ti administrasion ni Presidente Rodrigo Duterte.

Naidatag met kadagiti kameng ti Hugpong Federalism Moverment ti reaksion ni Retired Chief Justice Hilario Davide kabayatan ti panagsaritana iti maysa a forum nga iti panagbaliw iti sistema ti gobierno iti federalismo ket maysa a napeggad nga eksperimento ta saan pay a napadasan ti Pilipinas ken awan pay ti masinunuo a modelo, ken maibilang daytoy nga ilalagto iti impierno nga imbes a mangpasayaat ket makadakes iti panagbiag dagiti tattao.

Inlawlawag dagiti opisial ti Hugpong Federalismo a respetarenda ti kapanunotan ni Justice Davide, ngem inlawlawagda a kaaduan a nangadaptar ti federalismo a pagilian ket nagdur-as ti kasasaadda, ket kayatda met a dumur-as ti Pilipinas. Impaganetgetda a nabayagen a tiempo a naigalut ti Pilipinas iti Unitary System of Government ket nasayaat a padasen a baliwan ti sistema bareng isu daytoy ti mangbaliw ti nakurapay a kasasaad ti Pilipinas.

Iti pannakiuman kadagiti sumagmamano nga umili maipapan iti isyu ti federalismo, adda dagiti pabor ken komontra, ngem nagkaykaysada a nangipeksa iti kapanunotanda nga uray no sukatan ti sistema ti gobierno no saan a mabaliwan dagiti tattao a mangpataray ti gobierno, ken ti kinakurap ken dakes a kababalin dagiti opisial ken agserserbi iti gobierno, awanto met laeng ti mamaayna ken agtalinaedto latta a mapanawan iti panagdur-as ti Pilipinas. (Eden Alviar)