BANNER NEWS: 5 bus, pinuoran dagiti armado a tattao, 6 polis nasugatan iti rupak

LINGAYEN, Pangasinan – Dagiti kameng ti grupo dagiti rebelde a komunista ti suspetsa dagiti otoridad a nangisayangkat iti panagraut iti terminal ti maysa a bus company ditoy ken nangpuoranda iti lima a lugan iti sakbay ti tengnga ti rabii idi Nobiembre 26.


Kanaig daytoy, impakaammo ni Supt. Harris Fama, police director ditoy, a nangiwayatda, kaduada dagiti kameng ti Philippine Army, iti pursuit operations maikontra kadagiti suspetsa kasta met iti panangisayangkat ti Pangasinan Police Tactical Operations Center iti dragnet operations ken iti panangipasdek dagiti polis kadagiti kabangibang nga ili kadagiti checkpoints para iti pannakatiliw dagiti suspetsa.

Segun iti report, nasalamaan ti patrol team a nagluganan ti walo a polis dagiti saan a nakurkurang ngem 10 nga armado a lallaki a mangpuor kadagiti lugan ti Victory Liner ket pinaputokan dagitoy dagiti polis a nagresulta iti panagpipinnaltog ti dua a grupo.

Innem a polis ti nasugatan iti enkuentro a pakaibilangan da PO3 Daniel Sison, PO3 Alex de Guzman, PO2 Reynaldo Domalanta, PO1 Herman Camba, PO1 Armeno Abarabar, ken P01 Ramon Valencerina ket naitarayda iti Region I Medical Hospital iti Dagupan City.

Adda iti kritikal a kondision iti intensive care unit ni Sison agsipud ta natamaan ti bala iti bara, dalem ken diaphragmna.

Sakbay ti panagpuor, mapapati a dinis-arma dagiti rimmaut ti security guard sada impupok amin dagiti driver iti comfort room.

Kinuna pay ni Fama a nagsagrap iti second-degree burns ni Villamor Miyano, konduktor ti nasao a bus company a matmaturog iti maysa kadagiti lima a bus idi pinuoran dagiti rimmaut.

Kinuna ni Fama a sumagmamano kadagiti suspetsa ti nasugatan, maibatay iti palawag iti maysa a saksi iti panagpinnaltog.

Nakarekobre iti terminal dagiti inbestigador iti kapsula manipud iti cal. 45, .38 ken 9mm.

Daytoy ti maikadua a gundaway a pinuoran dagiti armado a lallaki dagiti bus ti Victory Liner.

Idi kanikanem a bulan, pinuoran dagiti armado a tattao ti terminal ti nasao a kompania ti lugan iti Cubao, Quezon City.

Kinuna ni Fama a makikoordinarda iti management ti Victory Liner iti Cubao, Quezon City mainaig iti panagpuor sadiay no adda koneksionna iti panagpuor dagiti bus ditoy a siudad.

Segun kadagiti saksi, naglibas dagiti suspetsa a nagsakay iti Adventure ken FX van.#