BANNER NEWS: 8 natay, 126 nagsakit iti dengue

VIGAN CITY –  Walon ti bilang dagiti natay gapu iti dengue ken immabuten iti 126 ti kaso daytoy a sakit iti Ilocos Sur, segun iti maysa a health official iti probinsia.

Kinuna ni Rogelio Varilla, provincial malaria/dengue operation officer ti PHTO iti Ilocos Sur, a no maikumpara idi napalabas a tawen, basbassit ti bilang dagiti kaso ti dengue ita a tawen ngem nalabsannan ti bilang ti natay idi napan a tawen.

Idi 2009, immabut iti 288 ti kaso ti dengue ngem 7 laeng ti natay, segun ken ni Varilla bayat ti pannakiuman kenkuana ti DZTP itay nabiit.

Iti report ni Varilla, ti Sinait, Ilocos Sur ti kaadduan iti kaso ti dengue ta immabuten iti 25 dagiti nagsakit ngem maysa pay laeng ti natay idinto a tallon ti naireport a natay ken addan 15 a kaso iti Santa Maria, Ilocos Sur.

Iti Bantay, maysa ti natay idinto a 7 ti kaso ti dengue; Vigan City, 1 ti natay ken 4 ti kaso; Cabugao, 1 natay, 4 kaso ken Tagudin, Ilocos Sur, 1 natay ken 3 a kaso ti nagsakit iti dengue.

Addan 16 a kaso ti dengue iti Sta. Cruz; Candon, 15 a kaso; ken sag-8 a kaso iti Burgos, Galimuyod,  ken Narvacan.

Kinuna ni Varilla nga agtawen manipud 4 agingga 24 dagiti natay ket kaadduanna dagiti ubing.

Kabayatanna, indagadag ni dati a Bokal Dr. Gerry Lahoz ti panagtitinnulong iti amin a sangkailian tapno mapababa ti bilang ti mortalidad ti dengue.

Inyunay-unay ni Lahoz ti pannakasuporta ti programa ti national voluntary blood service system tapno adda madadaan a pagtaudan ti dara no kasapulan ti maysa nga agsakit iti dengue.

Dinakamat ni Lahoz ti napalabas nga adda dagiti nagpatulong iti kapitolio nga agkasapulan iti dara ngem awan ti maited kadakuada agsipud ta awan ti madadaan a paggalaan iti dara.

Kinuna ti dati a bokal a nupay adda maited a kuarta ngem saan a makatulong daytoy agsipud ta saan met a “maisalin ti kuarta (a dara)…”

“Ti importante, ti pannakasuporta ti programa…” kinuna ni Lahoz idinto nga indagadagna ti pannakaisayangkat iti provincewide a blood typing agsipud “ta no ammo ti blood type ti maysa a pasiente a maitaray (iti ospital) ken no adda bukod a pool dagiti barangay wenno municipal officials iti pagtaudan iti dara, ket apaman nga imbaga ti doktor a kasapulan ti platelet concentrate, addada a sisasagana a paggalaan iti kasapulan a dara ti pasiente.”

Kinuna ni Lahoz nga addan makina iti Gabriela Silang General Hospital ken Philippine National Red Cross, Ilocos Sur a mangproseso iti platelet concentrate ngem kasapulan ti raw materials wenno manipud kadagiti donors.

“Kasapulantayo ti data base maipanggep iti blood type iti maysan maysa a barangay,” kinuna ni Lahoz.#