BANNER NEWS: Agmulmula, traders iti Benguet, agpukpukaw gaput maibuntog a natnateng manipud China

LA TRINIDAD, Benguet – Sumangsango dagiti mannalon ken agtagtagilako ditoy iti nalidem a Paskua gapu iti panagpukawda gapu iti yaadu dagiti sumangpet a produkto ti agrikultura manipud iti ganggannaet a pagilian.

Segun kadagiti opisial ti Benguet Farmers Federation a adu ti bimmassitan ti gatangen dagiti traders nga agang-angkat iti produktoda a makaigapu iti dakkel a pukaw kadagiti mannalon ditoy

Segun iti nasao a gunglo, kangrunaan a naapektaran iti bimmassit nga angkaten dagiti traders ti carrots ken patatas a lokal a produkto ditoy.

Kinuna ti gunglo a nangrugi a nasagsaginit a nabuntogan ti Metro Manila ken kadagiti dadduma pay a lugar iti Visayas ken Mindanao  kadagiti imported a natnateng idi pay la napan a bulan ket mariknada itan ti pannakaapektarda gapu iti ibabassit ti angkaten dagiti traders a produktoda a nagtungpal iti nakaro a panagpukawda.

Kinuna ti gunglo a bimmassit ti volume nga angkaten dagiti traders kadakuada iti 50% agsipud iti pannakaibuntog ditoy pagilian dagiti nalaka a natnateng manipud iti China a malaksid a nalaklaka, dakdakkelda pay.

Naammuan nga a mailaklako ti imported a karot iti Mindanao iti manipud iti P40 agingga iti P42 kada kilo idinto a manipud iti P50 agingga iti P55 ti presio dagiti produkto ditoy iti kada kilo.

Kangrunaan nga aneng-eng dagiti agmulmula ditoy ti saan a pannakalapped dagiti maipuslit ken maangkat a produkto agrikultura manipud iti ganggannaet a pagilian a nagresulta iti adu a nagpababaan ti mapastrek manipud iti vegetable industry ditoy a pagbibiagan ti aganay 250,000 a mannalon.#