BANNER NEWS: Agtuturay iti Vigan, all-out campaign para iti New7WondersCities of the World

VIGAN CITY – Dadakkel dagiti premio nga agur-uray kadagiti kakailian no makisalida iti raffle babaen iti text messages para iti pannakaibutos ti Vigan
City a mairaman kadagiti pito a Wonder Cities of the World.

Inyussuat ti city government nga idadauluan ni Mayor Eva Marie S. Medina ti nasao a raffle babaen iti text itay lawasna kas paset iti nalawlawa a kampaniana iti maudi a rikus ti panagbubutos para iti New7WondersCities of the World.
Maiwaragawagto inton Disiembre 7 dagiti nabutosan iti New7WondersCities of the World.

Kinuna ni Medina a pito a sag-P100,000.00 ti maited a gunggona kadagiti texter a mapagasatan a mabunot ti entry numberna.

Iti pannakaisurat daytoy, madama pay nga ad-adalen dagiti agtuturay ti siudad dagiti minor prizes a maited kadagiti lucky texters.

Tunggal text a mangibutos iti Vigan iti New7WondersCities of the World ket adda sumangpet iti texter nga entry number.

Saan a makedngan ti bilang ti text votes nga isalip ti texter.

Simple laeng ti panagbutos babaen iti text: Text VIGAN, sa ipatulod iti 29290777 ket adda sumangpet a maysa nga entry number iti texter.

No ad-adu ti kayat a butos para iti Vigan, Text VIGAN5 wenno VIGAN10 sa ipatulod iti 29290777.

Segun ken ni Mayor Medina, all-out campaign ti iwayatda iti daytoy maudi a rikos iti panagbubutos para iti New7WondersCities of the World.

Iti immun-una a pannakipatpatangna iti media, pattapatta ni Medina a nakalusot ti Vigan a maysa kadagiti 14 finalists New7WondersCities of the World idi Hulio 7 babaen iti saan a nababbaba ngem 5 million a butos.

Kinuna ti mayora a back to zero manen iti daytoy maudi a rikos ti panagbubutos ket on equal footing amin dagiti finalists isu nga iwayatda ti all-out campaign tapno lumsot ti Vigan a maysa kadagiti pito a baro a pagsidsiddaawan a siudad iti sangalubongan.

Kinuna ni Medina a no mairaman ti Vigan iti New7WondersCities of the World, maminribu nga umad-adu dagiti turista nga agpasiar iti Vigan a mangpadur-as iti ekonomia ti siudad, kas iti napasamak iti Palawan idi nabutosan a maysa kadagiti New7Wonders of Nature.

Kabayatanna, agtultuloy ti panagsangpet dagiti suporta iti daytoy a kampania ti Vigan a mairaman a maysa kadagiti pito a baro a pagsidsiddaawan a siudad iti sangalubongan.

Itay Oktubre, inyussuat met ti gobierno probinsial iti pannakaituding ti maysa nga aldaw a panagpinsan amin nga empleado ti kapitolio a nangitext iti butosda iti Vigan iti New7WondersCities of the World.#