BANNER NEWS: City officials, sagsaganaandan pannakaideklara ti Vigan kas New7Wonders City inton Mayo 2015

VIGAN CITY – Tatta pay laeng ket sagsaganaanen dagiti agtuturay ditoy siudad ti dakkel a selebrasion iti pannakaideklara ti Vigan kas maysa kadagiti New7Wonders Cities of the World.

Kinuna ni Mayor Eva Marie S. Medina a manamnama a maangay ti deklarasion ti Vigan a kas New7Wonders City inton Mayo inton umay a tawen, a posible a maigiddan iti panangselebrar ti Siudad ti Vigan iti Binatbatan Festival a maang-angay iti Mayo kas panangitandudo iti abel a produkto ti siudad.

Impalgak ni Medina a nagasat a bulan ti Disiembre iti pakasaritaan ti Vigan agsipud ta naideklara daytoy siudad a maysa kadagiti New7Wonders Cities of the World idi Disiembre 7 (Disiembre 8 ditoy pagilian) daytoy a tawen.

Maipalagip a nailista met ti Vigan iti UNESCO kas maysa kadagiti world heritage sites iti sangalubongan idi Disiembre 2, 1999.

Sakbay ti pannakaideklara ti Vigan a maysa iti New7Wonders Cities of the World, naguurnong dagiti opisial ti Vigan City nga indauluan da Medina ken Vice Mayor Lourdes Baquiran ken dagiti konsehal ti siudad, dati a Governor Luis “Chavit” Singson, Governor Ryan Singson ken dagiti agindeg iti siudad a nangsupsuporta iti kampania ti Vigan nga agbalin a maysa iti New7Wonders Cities of the World.

Idi naideklara ti Vigan a maysa kadagiti nabutosan iti New7Wonders Cities, limteng iti sanguanan ti City hall ti iriag dagiti nagur-uray a sinaruno ti panagtinnag dagiti confetti ken pannakalukat iti champagne gapu iti daytoy a balligi ti siudad.

Kinuna ni Medina a dakkel a banag ti pannakairaman ti Vigan iti maysa a global competition kas iti New7Wonders Cities of the World idinto nga inruknoyna ti balligi kadagiti nangsupsuporta iti kampania ti Vigan a pakairamanan da dati a Gov. Chavit Singson, da Gov. Ryan Singson ken Congress-man Ronald Singson ken dagiti nangsup-suporta kadakuada iti daytoy a kampania.

Nangted dagiti agkabsat a Singson iti sag-tunggal milion-da para iti text voting tapno masigurado ti pannakaibutos ti Vigan a maysa iti New7Wonders Cities of the World.

Impalgak ni Medina nga addan advisory manipud iti New7Wonders Foundation nga umayda iti Vigan tapno isuda ti mangideklara ti Vigan kas maysa kadagiti New7Wonders Cities ken mangiyawat iti plake kas pakabigbigan daytoy siudad.

“Masapul nga agsagana-tayo,” kinuna ni Medina sana innayon a maysa daytoy a dak-kel a selebrasion a manamnama a dar-ayan dagiti rinibribu a tattao.

Nupay kasta, kinuna ti mayora a nasapa unay no maaramid ti deklarasion inton Enero isu a posible nga inton Mayo inton umay a tawen  ti pannakaangayna.#