BANNER NEWS: Gobierno ti siudad nagtignay tapno mapasublina napukaw a dagana

VIGAN CITY – Nagtignay ti gobierno ditoy siudad tapno mapasublina ti “napukawna” a land area, segun iti mayor daytoy nga siudad.

Kinuna ni Mayor Eva Marie S. Medina a kiniddawna kadagiti kamkameng ti Sangguniang Panlalawigan nga idarasda nga aramiden ti request-resolution a maiturong iti direktor ti Department of Environment and Natural Resources nga aprobaranna ti baro a rukod ti daga ti siudad ti Vigan tapno masuktan ti rekord iti Bureau of Lands ken maipakaammo iti Department of Finance para iti pannakabalbaliw a pannakakuenta iti internal revenue allotment para iti siudad iti Vigan.

Kinuna ni Medina a maysa a “grupo ti titulo ken grupo ti rukrukod ti daga” ti mapukpukaw idi ngem itan nabirokandan ket aganayen a 28 square kilometers ti rukod ti sibubukel a Vigan.

Aganay a dua nga square kilometers ti paspasublien ti siudad a kalawa ti dagana.

Segun met ken ni Vice Mayor Franz Ranches, naduktalan a bimmassit ti land area ti Vigan City idi nagaplay daytoy iti cityhood agsipud ta rimmuar laeng a 25.11 sq. kilometers ti land area ti siudad a nakarekord iti Bureau of  Lands idinto a 27.4 kilometers koma.

Kinuna ni Medina bayat ti interbio kenkuana ni Jun Ramos ti DWRS a nakigtotda ta dakkel ti napukaw a land area ti Vigan ngem inakseptarda lattan, ta no pasukatanda, agurayda manen iti nabayag a tiempo, idinto nga agdardarasda a mangidatag kadagiti requirements para iti cityhood ti Vigan.

Kinuna ni Ranches a nagpasurbey ti siudad ti Vigan tapno mapaadda ti geographic information system ket nakitada nga adda kurangna ngem iti surbey nga insayangkat ti DENR, rimmuar nga aganay a 28 square kilometers ti land area ti Vigan.

“Masapul nga ita,  maikkan dagitoy iti pormal a pannakasurbeyna ken pannakaaprobar tapno maidatag met laeng a (daytoy) within ti property of Vigan, within iti territorial jurisdiction ti Vigan,” kinuna ni Ranches.

Kinuna ni Medina nga agpannuray ti internal revenue allotment ti siudad iti land area, populasion ken equal sharing ket no maaprobaran ti baro a rukod ti daga ditoy, dumakkel ti IRA nga awaten ti gobierno ti siudad ket “medio importante kaniatayo daydiay.”

Impalgak ni Medina a napagpapatangandan iti DENR kalpasan a nakitadan dagiti pagbeddengan, ket kayatna nga amin a parsela ti daga iti sibubukel a Vigan nga addaan iti titulona wenno ohasna, ket ma-identify wenno mamuhonan. 

Nabayagen nga ilunglungalong ti Spanish government daytoy a proyekto, kinuna ni Medina.#