BANNER NEWS: Kagawad a suspek iti pannakapapatay ti barangay captain, tiniliw dagiti polis

SAN FERNANDO CITY – Maysa a special investigation task force ti binuangay ti Police Regional Office 1 a mangisayangkat iti naun-uneg nga inbestigasion mainaig iti pammaltog a nagresulta iti pannakatay ti maysa a  barangay captain  iti San Carlos City, Pangasinan idi Oktubre 20.

Iti report a dimmanon iti Police Regional Office 1, ginudas dagiti suspek a riding in tandem ni Abraham dela Cruz, acting Barangay Captain ken residente iti Barangay Mestizo, San Carlos City, Pangasinan idi agarup 10:00 ti aldaw ti Oktubre 20.

Segun iti report, adda iti dalanna nga aggawid ni dela Cruz idi pinaltogan dagiti di nabigbig a suspek a nagkalubbon iti motorsiklo iti asideg ti balayna.

Naglibas dagiti suspek kalpasan ti pammaltog ket limmasatda iti Barangay ti San Juan, Baldog, Talang ken Aponit, barangay amin ti San Carlos City.

Maysa nga impormasion ti dimmanon iti polis a maysa a Ramon Yanes, kagawad iti Barangay Balaoac ti nasao met laeng a siudad ti maysa kadagiti nangisayangkat iti pammapatay.

Nangisayangkat dagiti polis iti hot pursuit operation ket idi inasitganda ni Yanes tapno awisenda a mapagsaludsodan, natakuatanda ti maysa a cal .45 pistol iti ikutna. Idi awan ti maidatag ni Yanes a dokumento, inareston dagiti polis.

Nakumpiska pay ken ni Yanes ti pito a bala, 2 a magasin nga addaan 7 a bala, 9 a bala para iti M14 rifle, maysa a camouflage pouch ken camouflage jacket.

Pinaglibakan ni Yanes nga adda partisipasionna iti pammapatay ngem naipakatan iti paraffin testing kasta met a naipaamiris ti nakumpiska kenkuana a paltog iti ballistics examination ken cross-matching.

Kuna ti polis a mairaman ni Yanes iti police line-up para iti posible nga identification manipud kadagiti saksi.

Segun iti rekord ti polis, ni Yanes ti puntiria ti sumagmamano nga operasion ken inbestigasion nga insayangkat dagiti otoridad maigapu kadagiti mapapati a pannakainbolbarna iti gun-for-hire nga aktibidad.

Maisagsaganan ti kaso a panaglabsing maikontra iti RA 8294 wenno illegal a panagikut iti paltog ken balbala maikontra ken ni Yanes.#