BANNER NEWS: Katulagan ti abang ti daga, nagpinnirma tenants, landlord

CABUGAO, Ilocos Sur – Dagiti met la mannalon iti Barangay Bato ditoy nga ili ti mangsukay iti taltalonenda a daga ngem abanganda iti akinkukua, daytoy ti napagtutulagan ti agsumbangir a partido bayat ti panagpapatang a naangay iti opisina ni Mayor Edgardo S. Cobangbang, Jr. idi Oktubre 24.

Iti nasao a patangan a naangay iti sanguanan da Mayor Cobangbang, MARO Elizabeth S. Pablico,  MLGO Officer Connie L. Quiñola, ken ni COP William N. Nerona, nagtutunos ti partido dagiti mannalon ti Barangay Bato iti panangidaulo ni Barangay Captain Santos Aquino, Jr. ken ni Felix “Irin” Sajor ken iti partido ni Lucrecio “Lucky” Sajor, ti anakna ken ti manugangna ket nagpipinnirmada iti katulagan nga abangan dagiti agtaltalon ti daga a suksukayenda ken masurot ti bingay ti apit ti pagay ken tabako kas ituding ti linteg ti Agrario.

Sagudayen pay ti katulagan nga agupa iti tinawen dagiti katalonan a nagipatakder iti balayda iti daga ni Sajor: P200 ti kongkreto ti balayna ken P150 kadagiti saan a kongkreto ti balayda.

Nailanad pay iti katulagan a no nakirang ti maapit, mabalin ti mannalon a saan nga ited amin ti abang ti daga ngem ketdi bayadanna iti sumaruno a panagaapit.

Ngem no agkibaltang latta ti agtaltalon a mangited iti naituding nga abangna iti las-ud ti dua a tawen, mabalin a daytoy ti pakaikkatanna a mangsukay iti taltalonenna.

Kanaig daytoy, nagyaman ni Aquino ken ni  Mayor Cobangbang gapu iti panangtulongna kadakuada a mangrisut iti problemada mainaig iti daga a suksukayenda.

Impeksa met ni Cobangbang ti panagyamanna agsipud ta narisut met laengen ti problema dagiti taga-Barangay Bato ken ni Lakay Lucky Sajor.

Nagyaman ti mayor gapu ta iti baet a napasamak ti problema ti daga idi nabiit pay a nagtugaw a kas mayor, narisut met laeng ti problema bayat ti panagtakemna.

Kinuna ni Lucky Sajor a makaturogen a nasayaat ta awanen daytoy a problema a dina nakaturturogan iti napalabas.

Sumagmamano a banag laengen ti mapalanas sakbay a maipinal ti katulagan kas iti pannakarukod dagiti daga a suksukayen tunggal mannalon tapno maammuan no mano ti pagabangna iti apit.

Nagramut ti problema idi saanen a nagabang dagiti katalonan ni Lakay Sajor agsipud iti pammatida a nailibas a nagatang ti daga a suksukayenda idinto a benepisarioda iti reporma ti daga ken naikkanda iti certificate of land transfer.

Ngem kinuna ni Lucky Sajor nga adda waiver of rights a pinirmaan dagiti katalonanna iti nasao a daga.

Sakbay daytoy, sinalda ken ginatang ni Lucky Sajor ti daga manipud iti maysa a Miguel Florendo nga aglawa iti 25 ektaria, 11 ektaria ti kapagayan ken 14 ektaria ti forest land.

Maipalagip nga idi napan a tawen, nakasaganan ni Lucky Sajor a mangparakrak kadagiti balbalay dagiti katalonanna a pakairamanan ti dua a kakabsatna gapu iti saanda a panagsasabat maipanggep iti panagupada iti taltalonenda a daga a kukua ti lakay.

Natangken ti pagtaktakderan ni Lucky Sajor a maipatungpal ti pannakarakrak dagiti pagtaengan dagiti katalonanda gapu ta adda iggemna nga eviction order nga impaulog ti Department of Agrarian Reform maikontra kadagiti 21 a tenants a nagipatakder iti balayda iti daga ti lakay.

Kinuna ni Lucky Sajor a saanen nga agbalbaliw ti pagtaktakderanna agsipud ta iti uneg ti innem a bulan, inurayna ti yaasideg dagiti katalonanna ken dagiti kakabsatna ngem saanda nga immammingaw iti pagtaenganna idinto a sabali a tao ti inasitganda a makipatang kenkuana nga ibilangna a maysa a di panangipirpirit kenkuana nga agtagikua iti nasao a daga.

Idi damo, natangken met ti takder dagiti agnaed iti barangay iti panangidaulo ni Felix a kabsat ni Lucky Sajor ken ni Barangay Captain Santos Aquino, Jr. a lapdanda ti pannakaipatungpal ti eviction order.

Idi aldaw ti Oktubre 26 idi napan a tawen, dua a bus ti nagluganan dagiti tinangdanan ni Lucky Sajor a demolition team  ket yur-urayda laengen ti bilin ti lakay a sumrekda iti Barangay Bato tapno rakrakenda dagiti balbalay.

Iti dayta nga aldaw, nakumikom met ti crisis management council a binuangay ni Mayor Cobangbang  a nagpanunot kadagiti addang a makapagsinnurot pay ti dua a partido sakbay a maipakat ti pannakarakrak dagiti pagtaengan ken tapno malapdan ti mapagam-amkan a dakes a mapasamak.

Nangipila pay ni Bokal Ronnie Rapanut iti motion to quash ngem saan a pinatgan ti korte.

Imballakad ti crisis management council kadagiti kakabsat ni Lucky Sajor:  “Inkayo dumawat iti pammakawan. Uray ania ti nagbasolan ti tunggal maysa kadakayo, saanyon a dakdakamaten iti daytoy a panagpapatangyo.”

Kasta ti naaramid. Nagpakumbaba dagiti dua a kakabsat ni Lucky Sajor ket limmukneng ti natangken a pagtaktakderan ti manongda ket saannan a pinatuloy ti pannakarakrak dagiti balbalay iti Barangay Bato.#