BANNER NEWS: Mayor, pinendingna business permit videoke bars

SINAIT, Ilocos Sur – Awan ti maited a business permit
kadagiti videoke bars ditoy bayat ti pannakaadalna no kasapulanen a
mapaserraan dagitoy gapu iti alegasion a parupada iti prostitusion.


Kinuna ni Mayor Marlon Ines a pinendingna pay laeng ti
pannakaited ti business permit dagiti videoke bars kabayatan nga
ad-adalenna no kasapulan a mapasardeng ti operasionda iti sanguanan
ti panangkondenar ti Simbaan ken dagiti agindeg iti mapapati a
panagraira ti prostitusion ken kriminalidad iti daytoy nga ili
maigapu kadagitoy pasdek-paglinglingayan.

Maysa a manipesto ti pinirmaan dagiti bumarangay,
estudiante ken dadduma pay a grupo babaen ti panangidaulo ti Simbaan
ditoy a nangkondenaranda iti operasion dagiti videoke bars a kuna ti
Simbaan a puon ti panagraira ti prostitusion ken kriminalidad ditoy
nga ili.

Naipatulod ti manipesto iti opisina ti mayor, bise mayor
ken dagiti konsehal para iti panangiwayatda iti addang tapno
mapasardeng ti operasion dagiti videoke bars a kuna ti Simbaan nga
apon ti prostitusion.

Kinuna ni Fr. Albert Rabe, kura paroko ditoy, a
naipalaon iti manipesto dagiti pirma dagiti agindeg iti 42 a barangay
manipud iti 44 a kadagupan a barangay a pakairamanan dagiti
estudiante a nangkondenar iti panagraira ti prostitusion ken
kriminalidad iti daytoy nga ili.

Segun iti manipesto, sangapulo ket pito ti napasamak a
pammapatay ditoy nga ili manipud idi 2006 agingga iti 2008.

Dinakamat pay ti manipesto nga agraira ti prostitusion
ditoy nga ili gapu iti agtultuloy nga operasion dagiti videoke bars
iti Calanutian, Magsaysay, Paratong, Baliw ken Pantoc.

Kinuna ni Ines a mangiwayat ti opisinana iti
panagpalutpot no pudno ti alegasion ti manipesto nga apon ti
prostitusion dagitoy a videoke bars.

Sakbayna,
kiniddaw ni Ines iti sangguniang bayan a mangputar iti ordinansa a
mangiparit iti operasion dagiti videoke bars ditoy.#