BANNER NEWS: MOU iti illegal recruitment, pinirmaan ti POEA, probinsial, lokal a gobierno

VIGAN CITY – Tapno maksayan no di man maminpinsan a mapugipog ti illegal recruitment, maysa a memorandum of understanding ti pinirmaan ti Philippine Overseas Employment Administration, provincial government ti Ilocos Sur ken sumagmamano a mayor bayat ti naangay nga “Illegal Recuitment Free LGU Campaign and Capability Enhancement Training on Overseas Employment Program” iti provincial capitol itay Oktubre 16-17.

Kinuna ni Gob. DV Savellano a nasayaat daytoy a wagas tapno maadalan dagiti umili iti dakes nga itden dagiti peke a recruitments idinto nga inyunay-unayna a saan a mabalin a maigasanggasat dagiti umili.

Imbagian ni Gob. Deogracias Victor “DV” Savellano ti probinsia idinto nga imbagian da deputy administrator for licencing and adjudication, Atty. Hans Leo Cacdac ken regional director Henry John Jalbuena ti POEA iti pannakapirma ti nasao nga MOU a  nakipinnirmaan pay da Mayor Jeremy Jesus “JJ” Bueno III (Santa), Mayor Thelma Florendo (Sta. Maria), Mayor Allen Singson (Candon City) Vice Mayor Rogelio Lorenzana (Tagudin) ken human resource management officers ti Narvacan ken Caoayan.

“Makapaalarma a talaga ti problema ti fake recruitment isu a kasapulan ti kooperasion ti amin tapno mapugipog dagitoy nga agar-aramid iti kinadakes,” kinuna ti gobernador.

Pinagyamanan pay ni Savellano ni Cong. Eric Singson iti naan-anay a suportana iti nadakamat nga addang.

Dinawat met da Atty. Cacdac ken Dir. Jalbuela a sangsangkamaysa ti amin iti pannakapugipog iti illegal recruitment idinto nga impaganetgetda ti madadaan nga implementasion ti nagpipinnirmaan a MOU.

Karaman a sinaguday ti  MOU ti regular a panang-update ti POEA kadagiti LGUs iti listaan dagiti lisensiado nga ahensia, panagitedna iti information materials kas iti brochures, pamphlet ken posters, panangipaayna iti resource speakers kadagiti anti- illegal recruitment seminars idinto a paset met ti LGU ti pananginayonda iti programada ti kampania kontra illegal recruitment, itutulongda iti pannakaiwaras dagiti information materials, panangtedda iti POEA iti monthly accomplishments ti inisiatiboda kontra illegal recruitment ken dadduma pay.#