BANNER NEWS: Panagminas 2 mining firms ti Vigan, kinontra ti konseho ti siudad

VIGAN CITY – Imbasura ti konseho ditoy ti aplikasion ti dua a kompania nga agminas iti coastal areas a sakup daytoy a siudad.

Kinuna ni Vice Mayor Franz Ranches nga inaprobaran ti konseho ti resolusion a manglapped iti Global Titan Mines and Development ken R & D Development Properties, Inc. nga agminas iti coastal areas a saklawen ti Barangay Mindoro ken San Pedro agsipud ta at stake (nakapusta) ditoy ti aglawlaw ti siudad ti Vigan.

Kinuna ti bise mayor nga awan ti kuestion kadakuada a kameng ti sangguniang panglunsod ti panagipaskil dagiti dua a kompania ti minas ti publikasion ti panagminasda iti Mindoro-San Pedro area ngem “karbengan ti siudad nga agaksion para iti pannakasaluad met ti aglawlawna.”

Segun iti bise mayor, adda insayangkat ti environment council a hearing nga inatenderan dagiti barangay captains ket kontrada iti pannakaminas ti igid ti baybay dagiti nadakamat a coastal barangays.

“Malaksid dayta a resolusion, addanto maysa a nasapataan a petision a pananglapped iti pannakaminas ti coastal areas ti siudad ket daytoy ti isagsagana ti legal department ti siudad,” kinuna ti bise mayor.

Inlawlawag ni Ranches a makarkarkaran ti coastal areas ti siudad nangruna ti Mindoro-San Pedro aglalo iti panawen ti bagyo a dumakkel ti danum ket from time to time, umasideg ti danum a nakadadaelan ti seawall ket no adda agminas, “maapektaran daydiay mismo nga igid ti baybay ti siudad”.

“Daytoy ti kayat a lappedan ti city government ta saantayo met a kayat a mapukaw ti coastal areas ti siudad…,” kinuna ni Ranches idinto nga inyunay-unayna a naipasdek iti Mindoro ti Playa de Oro Hotel ti gobierno ti siudad a para turista ken tapno maprotektaran dagiti dua a coastal barangays.

“Kayatmi nga intact ti coastal areastayo isu a daydiay ngarud ti rason a kayat dagiti tattao, (ken) ti city government a di madadael dayta a lugar,” kinuna ni Ranches.

Dinakamat ti bise mayor ti panagminas ti Filmag iti Tagudin a mapapati a nakapukawan ti maysa a barangay.

Kinuna ni Ranches a talaga nga inyendorso ti environment office ti siudad a saan nga agtuloy ti panagminas dagiti dua a mining firms.

Kinuna ni Ranches a saan a maibatay iti haka-haka ti panangsupiatda iti panagminas iti coastal areas ti siudad no di babaen ti inisial a panagsukisok ti gobierno ti siudad.#