BANNER NEWS: PDCC, imbilin ti gobernador a masimpa

VIGAN CITY – Iti sanguanan ti pammabalaw nga adda mapapati a nagkurangan ti konseho a nakaipabaklayan ti pannakasaranay dagiti umili iti tiempo ti kalamidad, nagpaayab ni Gov. Deogracias Victor "DV" Savellano iti maysa a miting tapno matratar daytoy a banag.

Bayat ti miting, nupay sinaludaran ti gobernador ti naaramidan ti provincial disaster coordinating council iti napalabas a kalamidad iti baet ti panagkurang dagiti ramit nga usarenda, kinunana nga adda pagkurangan ti koordinasion dagiti kameng.

Karaman dagiti napaayaban iti miting da Provincial Jail Warden Floro Martinez, Warden Francis Dacanay iti opisina ti Civil Defense, Provincial Social Welfare Development Officer Ferdinand Concepcion, Provincial Engineering Officer Virgilio Llanes, NBN Manager Julius Arce, Philippine National Red Cross provincial administrator Ma. Julia Amigable ken dagiti adda iti opisina ti gobernador.

Sakbayna, iti interbiona iti radio ken babaen ti maysa a privilege speech, binabalaw ni provincial board member Gerry Lahoz ti PDCC gapu kadagiti mapapati a nagkamtudanna kabayatan ti panangsaplit ti Bagyo Karen iti probinsia idi Agosto 19-20.

Kinuna ni Lahoz a kurang dagiti pangsaranay nga equipment ti PDCC, saan a madagdagus ti panagresponde dagiti kameng agsipud ta saan a naited a sigida ti gas slip, ken kurang ti commitment dagiti miembro.

Ngem pinaglibakan dagiti dadaulo dagiti ahensia a miembro ti PDCC dagiti pammabalaw ni Lahoz idinto nga impettengda a nagtrabahoda idi kangitingit ti bagyo iti laksid ti kinakurang dagiti equipment.

Kakaruan a nalayus ti ili ti Sta. Maria, Sta. Lucia, Santa, Caoayan, San Esteban, ken Sta. Catalina, San Ildefonso, Sinait, San Juan, ken San Vicente.

Imbilin ni Savellano ti madagdagus a pannakaisimpa ti disaster preparedness program ti probinsia tapno ad-addanton a nakasagana no adda manen sumangbay a didigra iti masanguanan.

Pinailista ti gobernador dagiti kasapulan a ramit a maaramat iti kangitingitan ti kalamidad tapno dagus a mapaadda dagitoy.

Indawat pay ni Savellano a silulukat koma a kanayon ti linia dagiti kameng tapno adda naan-anay a komunikasion kadagiti kameng ti PDCC uray awan dagitoy iti opisinada.

“Saan a pambar ti kaawan ti selpon ta ammok nga addaan ti amin a kameng iti selpon. Saan met a nainkalintegan nga irason a lobat (low battery) dagitoy ta imposible dayta. Masapul nga alertotayo amin iti panawen ti kalamidad, piesta opisial man wenno mairana iti Sabado ken Domingo,” kinuna ti gobernador bayat ti meeting.

Indagadag ni Savellano a kasapulan a  mabigbig ti intedna nga autoridad ken ni Provincial Warden Floro Martinez kas mangidaulo iti PDCC.

“Uray siak a gobernador ket sumurotak iti instructions ni Warden Martinez maipanggep iti PDCC ta dinutokak ngarud a mangidaulo iti konseho,” kinuna pay ti gobernador.#