BANNER NEWS: Rali, signature campaign, naisayangkat iti Vigan City, Sta. Catalina kontra panagminas iti Ilocos Sur

VIGAN CITY – Nagtignay dagiti agtuturay, barangay officials ken bumarangay ti Sta. Catalina ken daytoy siudad a manglapped iti panagminas ti maysa a kompania ti minas iti kabaybayan a sakup ti ilida.

Iti Vigan City, nangisayangkat dagiti opisial ken agnaed iti dua a coastal barangays ditoy siudad iti rali maikontra iti pannakaminas ti kabaybayan a sakup ti barangayda.

Kinuna ni Barangay Captain ti Mindoro Alfredo Ablog nga insayangkatda ti nasao a rali idi Agosto 13 kas panangipakitada iti ikokontrada iti panagminas ti Alta Mina Explorations, Inc. iti kabaybayan a sakup ti Barangay Mindoro, San Pedro, ken kaparangetda a baranga.

Nakigtot dagiti agtuturay ditoy siudad kalpasan nga adda immasideg kadakuada a mapapati a pannakabagi ti Alta Mina bayat ti strategic planning seminarda iti Taguig City a mangala iti mayor’s permit nga agminasda iti kabaybayan a sakup ti siudad.

Segun ken ni City Environment and Natural Resources Officer Glen Concepcion, adda naalada a kopia ti permit ti Alta Mina nga agminas iti kabaybayan a sakup ti probinsia ti Pangasinan, Ilocos Norte ken Ilocos Sur a mapapati a pinirmaan ni dati a Presidente Gloria Macapagal-Arroyo idi Hunio 29, 2010, maysa nga aldaw sakbay ti ibabana iti puestona a kas presidente.

Kinuna ni Concepcion a naikkan iti permit ti Alta Mina nga agminas iti “magnetite sand ken “all other associative materials” iti “coastal ken offshore areas” dagiti nadakamat a tallo a probinsia nga aglawa iti 9,588.23 ektaria ken addaan iti terms of agreement a 25 years ken renewable iti sabali pay a 25 a tawen.

Kinuna ni Concepcion a karaman a maminas ti kabaybayan ti Ilocos Sur a sakup ti Sinait, Cabugao, San Juan, Magsingal, Sta. Catalina, San Vicente, Caoayan, Santa, Narvacan, Sta. Maria, San Esteban, ken Santiago.

Kinuna ni Concepcion a kas maibatay iti aerial map idi 2003, nagdakkelen ti coastal erosion dagiti lumaud a barangay sana innayon a nakarkaronton daytoy no maipalubos ti large scale mining iti kabaybayan a sakup ti siudad.

Ibilang dagiti agtuturay ti siudad a maysa daytoy a “midnight permit” nga inaramid ti dati a presidente sakbay ti panagtugaw ni Pres. Benigna Aquino III a presidente ti pagilian.

Maipalagip nga idi nagaplikar ti Global Titan Mines ken R & D Development Properties, Inc. nga agminas iti kabaybayan a sakup ti siudad, kinontra a dagus dagiti agtuturay nga indauluan ni Mayor Eva Marie S. Medina.

Masmasdaaw dagiti agtuturay ti siudad no kasano a nakaala iti permit ti Alta Mina iti baet a nainget a kontraenda ti panagminas iti kabaybayan a sakup ti sumagmamano a coastal barangays ti Vigan City.

Iti Sta. Catalina, nangiwayat ti gunglo dagiti barangay captains babaen ti panangidaulo ni ABC President Claro Ragunjan iti signature campaign kas panangipakitada iti isusupiatda iti pannakaminas ti kabaybayan a sakup ti ilida.

Indagadag met ni Vice Mayor Ernesto Turquesa iti sangguniang bayan a saan laeng a dagiti uppat a coastal barangays ti ilida ti pakaisayangkatan ti signature campaign no di amin a barangay tapno ipakitada ti panagmaymaysada a mangkontra iti nasao a panagminas.

Manamnama nga iyawat da Vigan City Mayor Eva Marie S. Medina ken ni Sta. Catalina Mayor Carlos Asuncion ti resolusion a mangkontra iti panagminas iti lugarda ken ni Pres. Aquino.

Kabayatanna, kinuna ni dati a Mayor ti San Juan Benjamin Sarmiento a “not negotiable” ti panagminas ti Alta Mina Mines iti ilida.

“Prerogative ti local chief executive no dina ipalubos ti pannakaminas ti ilina,” kinuna ni Sarmiento idinto nga impatalgedna a saan a mapasamak ti panagminas iti kabaybayan a sakup ti San Juan.#

Enhanced by Zemanta