Tawid News Magazine

BANNER NEWS: SSS members, mabalindan a gun-oden ti calamity loan ken loan restructuring

VIGAN CITY – Kalpasan nga indeklarar ti National Risk Reduction Management Council a ti Ilocos Sur ket “under the state of calamity,” mabalinen dagiti umili iti probinsia a miembro ti Social Security System ti makagun-od iti Calamity Loan; ken agtultuloy pay laeng ti Loan Restructuring nga ipapaay ti SSS kadagiti miembro nga addaan iti delinkuente nga utang.

Dagitoy ti kangrunaan nga inrakurak ni Mr. Richard Rallio, SSS Vigan City Branch Manager kabayatan ti naangay a Dap-ayan Ilocos Sur Media Forum iti Provincial Capitol.

Impakaammo ti SSS Branch Manager a kalpasan nga indeklarar ti NDRRMC a ti Ilocos Sur, mainayon iti Ilocos Norte, ket “under the state of calamity” gapu iti napaut a nepnep a nagpataud iti layus ken panagrissuod iti daga a nanggubuay ti didigra kadagiti biktima ti kalamidad ket mabalinen ti umutang dagiti miembro iti Calamity Loan. Impakaammona pay a mabalin met dagiti pensioner a biktima ti kalamidad nga i-advance ti tallo a bulan a pensionda. Mayur-uray laengen ti Implementing Rules ti implementasion ti pannakaipaay ti loan ken advance pension kadagiti pensioner.

Impakaammo pay ti SSS Branch Manager nga agtultuloy ti panangipaayda iti loan restructuring wenno amnestia iti interes dagiti miembro nga addaan iti delinkuente nga utang. Inyawisna kadagitoy a miembro ti pananggundawayda iti programa a saanen a bayadan dagiti nakautang ti interes ti loan-da, ken dagiti laengen “principal” nga utang ti bayadanda.

Impakaammona pay a mabalinen dagiti miembro ti mapan agbayad iti contribution-da kadagiti banko ken establisimiento a sigud a pagbaybayadanda iti Ilocos Sur sakbay ti pannakaimplementar ti agdama a sistema a panagusar iti Payment Reference Number a nagkissay iti panagaramat iti adu a pormas. Impakaammona pay a mabalinen ti agbayad iti SSS Contribution kadagiti 7/11 Convenience Store a nagsaknapen iti probinsia. (Eden Alviar)

Exit mobile version