BANNER: Pouch ti OFW, sinikuat ti mannipdut: CCTV footage

VIGAN CITY – Saan a naregreg ti pouch ti maysa nga overseas Filipino worker bayat ti kaaddana iti maysa a fast food chain ditoy Vigan City idi malem ti Agosto 4 no di sinikuat ti maysa a mannipdut, daytoy ti impalnaad ti footage ti CCTV a rinebisa dagiti polis kalpasan ti insidente.

Kas inreport ni Nishel Guiang Narag, 36, OFW, naasawaan, ken residente iti Barangay San Mariano, Bantay, Ilocos Sur iti polis, naregregna ti pouch a naikabil iti uneg ti bagna idi napan nangan iti McDonald idi agarup 12:00 ti malem ti nadakamat a petsa.

Segun ken ni Guiang, naikabil iti pouch ti kuentasna nga agpateg iti P5,000.00, cash money nga agdagup iti P10,000.00 ken nadumaduma nga ID.

Ngem iti follow-up investigation nga inyussuat ti kapolisan ti Vigan ken panangrebisoda iti footage manipud iti closed circuit television camera a nakainstolar iti uneg ti nasao nga establisimiento, limtuad a sinikuat ti maysa a babai a mannipdut ti pouch a naikabil iti uneg ti bag ni Guiang.

Nabigbig ti suspek babaen ti ladawan iti rouge gallery ti Vigan City police station a maysa a Lolita Espinilla Mar aka Lolit, residente iti Sitio Paddual, Barangay Pug-os, Cabugao, Ilocos Sur.

Napilaan ni Espinilla iti theft iti opisina ti city prosecutor, Vigan.

Kabayatanna, nasurok makalawas kalpasan ti pannakahold-ap ti LBC, Vigan Branch, awan pay ti natiliw a suspek a nangisayangkat iti panagtakaw.

Ngem kinuna ti polis nga agtultuloy ti panagkalapda iti impormasion a makatulong iti pannakaammo iti kinasiasino ti nagtakaw iti LBC, Vigan City Branch a masarakan iti Quezon Avenue ditoy siudad idi malem ti Agosto 5, 2017.

Kas maibatay iti police blotter, agmaymaysa ti suspek a nangserrek iti nasao a establisimiento.

Segun met ken ni Andrea Peralta Belen, 21, awanan asawa, customer associate ti nasao nga establisimiento, ken residente iti Barangay Manueva, Santa, Ilocos Sur, saanna a nabigbig ti suspek agsipud ta nagkallugong iti bullcap ken nakamaskara,

Inladawanna ti suspek nga agtayag iti sumurok-kumurang 5’8”. kalalaingan ti pammagina, ken addaan iti tattoo iti imana.

Iti inisial a panagimbestiga dagiti polis, agarup 12:47 ti malem ti Agosto 5, bayat ti panagtrabaho ni Peralta, simrek lattan ti suspek ket nagderetso nga immasideg kenkuana sana pinaturongan iti di ammo ti kalibrena a paltog sana indeklara ti hold-ap.

Gapu iti butengna, inyawat ni Peralta ti koleksionna a kuarta nga agdagup iti P80,000.00.

Binallaagan ti suspek ni Peralta a saan a rummuar ta adda kaduana ket paltogan daytoy no supringenna ti pammilin.

Mapapati a nagnagna a naglibas ti suspek iti saan nga ammo a direksion.

Nangiwayat dagiti nagresponde a polis iti hot pursuit operation maikontra iti suspek ngem negatibo ti resultana.

Segun iti polis, agtultuloy ti panagimbestiga iti nasao a kaso ket sumaruno ti progress report. (Tawid News)