BANNER: Proyekto ti LGUs a ponduan ti RA 7171, dinawat ni Gov. Singson aprobaran DBM

VIGAN CITY – Kinuna ni Governor Ryan Singson a maawatan ni Vice President Jejomar Binay dagiti nagdalanan dagiti lokal a gobierno iti Ilocos Sur mainaig iti saan a pannakaruk-at pay ti pondo manipud iti R.A. 7171 ket impanamnama daytoy a nakasagana a tumulong.

Daytoy ti sungbat ni Singson idi masaludsod kenkuana no ania ti naidawatna iti bise presidente mainaig iti isyo ti sistema ti pannakaited ti bingay dagiti lokal a gobierno manipud iti excise tax ti tabako kas intuding ti R.A. 7171.

Kinuna ni Singson a dandani amin dagiti mayor iti probinsia ket agprobproblema pay laeng mainaig iti panagilista kadagiti proyekto a pakausaran iti pondo manipud iti RA 7171.

β€œ…kasi po ang sistema po ngayon, kami sa LGU hindi na po katulad noon na dina-download na lang po ‘yung pondo sa aming account. Ngayon, we have to pass our own list of projects at ito po ay aaprubahan ng DBM,” kinuna ni Singson bayat ti press conference a naangay kalpasan ti seremonia ti pannakaideklara ti Vigan City a kas New7Wonders City of the World a naangay iti sanguanan ti nadaeg a Katedral ni San Pablo idi rabii ti Mayo 7.

Ni Vice President Jejomar Binay, Senator Cynthia Villar, Diputado Vin Gatchalian, Cory Quirino ken dadduma pay a dignitario dagiti sangaili iti nasao a selebrasion.

Kinuna ni Singson a kas maibatay iti feedback manipud kadagiti mamayor, saan a naaprobaran amin dagiti inlistada a proyekto ket ditoy a nagkaproblema dagiti lokal a gobierno.

Kinuna ni Singson a maysa kadagiti nagpatanganda ken ni VP Binay ti nakaro unay sentralisado a pannakaited dagiti pondo.

β€œ… dapat dini-decentralized na po ‘yung mga pondo para po may diskarte kaming mga LGUs. Nabibitin at nadi-delay na po ‘yung mga projects na kailangan ng probinsiya dahil sa hindi pag-approve ng DBM doon sa ibang mga listahan o mga projects ng mga mayors,” inggunamgunam ni Singson.

Segun iti gobernador, adda damag a dandani amin dagiti inlistada a proyekto ket naaprobaranen. Nupay kasta, yur-urayda ti kumpirmasion ken pannakai-download ti pondo para iti gobierno probinsial.
β€œDoon lang po ako maniniwala na approved na ‘yung mga projects namin,” kinuna ti gobernador.

Kabayatanna, idi masaludsod kenkuana no ania ti namnamaen ti Vigan City wenno ti sibubukel nga Ilocos Sur kenkuana no mabutosan a kas Presidente ti pagilian, kinuna ni Binay a kas masansan nga ibagbagana, maysa nga opisial iti lokal a gobierno iti 21 a tawen ket mamati a ti lokal a gobierno dagiti makina ti panagdur-as.

β€œ…no siakto ti Presidente, maited kadagiti lokal a gobierno amin a suporta, padasentayo a nayonan ti pamastrekanda ken maited kadakuada ti guidance kas maibatay iti balligida…” kinuna ni Binay.#