BANNER: Retired employee, biniktima Budol-Budol Gang

STA. CRUZ, Ilocos Sur – Maysa manen a retirada nga empleada ti nagbalin a biktima ti Budol-Budol Gang idi sardam ti Hunio 15 a nakapukawanna iti kuarta ken alahasna.

Nagpulong ni Angelita Bernal y Rebollido, 66, naasawaan, retirada nga empleada ti gobierno, ken residente iti Barangay Las-ud, ditoy nga ili, a linoko ti dua a babbai a nagpammarang nga aggatgatang iti alahas ket intaray dagitoy ti kuarta ken alahasna.

Segun iti polis, sa laeng nagpatulong ni Bernal iti police station idi agarup 7:45 ti sardam ti nadakamat a petsa ta sana laeng naduktalan a linoko gayam dagiti dua a suspek idi agarup 7:15 iti dayta met la a sardam.

Ngem iti inisial a panagimbestiga dagiti polis, napasamak ti pammallaibo idi agarup 7:55 ti bigat iti dayta nga aldaw.

Segun iti polis, inasitgan ti dua a babai ni Bernal bayat ti kaaddana iti public market a masarakan iti Poblacion Este ditoy nga ili ket inyam-ammoda ti bagida a kas Kathy, maysa a nars, ken Ms. Go, aggatgatang iti alahas.

Nakumbinsi dagiti suspek ni Bernal a mangisukat kadagiti alahasna kasukat dagiti rineppet a papel de bangko nga impasirip dagiti suspek a naikabil iti maysa a clutch bag.

Pinaipisok dagiti suspek ken ni Bernal dagiti alahas ken kuartana iti maysa a clutch bag sada inyawat iti biktima tapno iggamanna.

Kalpasan ti panagpapatangda, limmuganda amin iti kotse ket ditoy nga imbaga dagiti dua a babai nga aggawid ni Bernal idinto nga inkarida a bisitaenda ti biktima iti ala una ti dayta met la a malem.

Inur-uray ni Bernal dagiti suspek agingga iti pasado alas siete ti sardam ket idi saan latta a nagparang dagitoy, puersado a linuktanna ti clutch bag ket ditoy a naduktalanna a naglaon laeng daytoy kadagiti narugos a pappapel.

Segun ken ni Bernal, intaray dagiti suspek ti kuartana a P14,000.00; $150 (P7,500.00); ken dagiti alahasna a Saudi Saudi gold ring nga agbalor it P7,000); dua a singsing nga addaan rhinestones nga agbalor amin iti P7,000.00; dua a di pay ammo ti pategda a balitok ken perlas a kuentas; maysa a pendant Saudi gold a di pay ammo ti balorna ken dua paris ti balitok nga aritos a di pay ammo ti balorda.

Iti kallabes, kaadduanna a dagiti nataengan a