BaRang-ay demofarm, nagbalin nga eco-agri-tourism site

SAN JUAN, Ilocos Sur – Maysan a naan-anay nga eco-tourism site ti BaRang-ay demofarm ti provincial government iti Barangay Labnig itoy nga ili kalpasan nga inaprobaran ti National Economic and development Authority (NEDA) ken Department of Tourism (DOT) Regional Offices dagiti papeles nga insubmitar ni farm manager Dr. Cesar Soller.

Agarup tallo a bulan nga insagana ti grupo ni Soller dagiti kasapulan a dokumento kas iti bilang dagiti dinguen ken produksion dagiti agduduma a natnateng ken uong a masarakan iti nadakamat a lugar.

Pinasiar ti grupo ni NEDA Regional Director Leonardo Quitos ti demofarm idi Nobiembre 28 tapno inspeksionenna ti lugar. Dagus nga inaprobaranna ti panagbalin daytoy nga eco-agri tourism site (EATS) nupay inrekomendana ti pannakapasayaat ti dalan iti aglawlaw dagiti agduduma a paset ti demofarm tapno naan-annayas ti panagpasiar dagiti turista ken  kaadda ti naisangrat a parking area tapno naurnos dagiti lugar a sumrek.

Innayon pay ni Quitos a masapul ti kaadda ti restaurant, souvenir shop, accommodation area, information counter kasta metten ti komunikasion ken elektrisidad tapno awan ti pagparikutan dagiti mapusgan a farm guides aglalo iti panawen ti yaadu dagiti pumasiar a turista ken farmer-leaders.

Kinuna met ni Gob. Deogracias Victor “DV” Savellano a madaman ti panangprobetsar ti opisinana kadagiti banag nga inrekomenda ni Quitos tapno maiyestablisar amin dagitoy sakbay ti Pebrero 2009.

Kabayatanna, naangay ti maysa a seminar on Integrated Farming Bio System and Bio Fertilizer manipud Disiembre 2-4 iti BaRang-ay demofarm a nakaisuruan dagiti municipal agriculturists, agricultural technologists-organic farming coordinators, municipal agriculture and fisheries council officers ken mannalon manipud iti agduduma nga ili iti probinsia.

Dinawat ti Assistant Provincial Agriculturist  Editha Castillo nga iyadal dagiti nakipartisipar  dagiti nasursuroda iti tallo nga aldaw a panagsanay kadagiti mannalon a saan a nakaatendar tapno lalo pay a maital-o ken rumaniag ti programa ti gobierno probinsial a pannakaisubli ti nakainsigudan a panagtalon.#