Barangay a nakaibbongan kinalaban ni DV, nagunggonaan iti P100,000

NAGBUKEL, Ilocos Sur – Maysa a tseke nga aggatad iti
P100,000 ti inyawat ni Gov. Deogracias Victor Savellano iti Barangay
Cosocos kas pagyamanna ti gobernador iti 100% a suportada kenkuana
iti napalabas nga eleksion.Naibbong iti daytoy a barangay ni dati a Bokal Efren
Rafanan, Sr., ti kinabalubal ni Savellano para iti kinagobernador iti
eleksion idi 2007.

Naiyawat ti nasao a tseke bayat ti KABSAT Outreach
Program a naangay iti daytoy nga ili itay nabiit.#