Barangay a nakaibbongan kinalaban ni Savellano, nagunggonaan

NAGBUKEL, Ilocos Sur – Maysa a tseke nga aggatad iti P100,000 ti inyawat ni Gov. Deogracias Victor Savellano  iti Barangay Cosocos kas pagyaman ti gobernador iti 100% a suportada kenkuana iti napalabas nga eleksion.

Naibbong iti daytoy a barangay ni dati a Bokal Efren Rafanan, Sr., ti kinabalubal ni Savellano para iti kinagobernador iti eleksion idi 2007.

Naiyawat ti nasao a tseke bayat ti KABSAT Outreach Program a naangay iti daytoy nga ili itay nabiit.#