Barangay captains, polisenda dagiti kalugaranda nga agbongbong

SAN JUAN, Ilocos Sur – Napag-aanamongan dagiti kapitan dagiti coastal barangays ditoy nga isuda ti mangpolis kadagiti kalugaranda nga agisayangkat iti illegal a panagkalap iti sakupda.

Kinuna ni Solot-solot Barangay Captain Teresita Tapat a napagtitinonganda amin a barangay captains dagiti pito a coastal barangays iti daytoy nga ili nga isuda ti mangsiput ken manglapped iti panagbongbongan iti lugarda.

Innayon ti kapitan a nawarningan dagiti kalugaranna a saanda nga agisayangkat iti illegal a panagkalap ket no adda kalugaranda a matiliw nga agbongbong iti kabaybayan, saandan a problema ta makaammodan a mangsungbat iti inaramidda.

Kinuna pay ti barangay captain a napagmulta iti P1,000 dagiti kalugaranda a natiliw nga agbongbong.#