Barangay demo farm, rinugianna naglako netib a burias

SAN JUAN, Ilocos Sur – Rinugian itay nabiit ti BaRangay demo farm ditoy ti aglako iti netib a burias, daytoy ti impalgak ti project coodinator itay nabiit.

Segun ken ni BaRangay demo farm project coordinator, Dr. Cesar Soller, rinugiandan ti naglako iti netib a burias iti tiendaan publiko ti Cabugao ket nadarasda a nalako dagitoy.

Nangrugi ti demo farm a nagtaraken iti 6 a pangganakan ngem iti agdama, addan matartaraken a nasurok a 100 a pangganakan.

Innayon ni Soller a panggepda ti agiwaras iti pagasawaan a netib a baboy kas pananggun-odda iti puntiria ti gobierno probinsial nga agbalin ti probinsia a native pig center of the North.#