Barangay dispute ti 2 barangay iti Cervantes, narisut

VIGAN CITY – Nasolbar met laengen ti boundary dispute iti nagbaetan ti
Barangay Libang ken Remedios nga agpada a sakup ti Cervantes, Ilocos
Sur, daytoy ti impakaammo ni Bokal Robert Tudayan.

Kinuna ni Tudayan a ginundawayanna bayat ti KABSAT Caravan iti Cervantes ti pannakaisayangkat iti dialogo iti nagbaetan dagiti opisial ti dua a barangay tapno marisut ti problemada iti pagbeddengan.

Kinunana nga addan  nagtutulagan ken nagpipinnirmaan dagiti barangay officials dagiti dua a lugar  kas tanda ti pannakasolbaren ti boundary dispute iti nagbaetanda.

Kas nagtutulagan, naituding ti boundary  manipud iti tallo a dadakkel a bato iti Batingor area, iti asideg ti Abra river nga agturong iti Batingor Mountain santo iti  daya a paset ti site ti  proposed Chavit Mountain Resort nga agturong iti Del Rosario road iti ngatuen a paset  ti Namalingan crossing ken ti creek manipud waiting shed nga agturong iti Sinakdo.

Kinuna ni Bokal Tudayan a  pinirmaan dagiti barangay officials ti Libang ken Remedios ti katulagan ti boundary.

Kabayatanna, kinuna ni Vice Governor Jerry Singson a maiyalis ti aldaw ti session ti sangguniang panlalawigan mangrugi inton umay a bulan.

Kinuna ni Singson a kayat  ti majority kadagiti bokal a  maiyalis ti aldaw ti session iti Martes tapno maaddaanda iti naan-anay nga aldaw a mangtaming iti aniaman a gagarada iti siudad.

Kinuna ni Singson a mangrugi ti panagsessionda iti Martes inton bulan ti Marso tapno leppasen pay dagiti bokal a kaaduanna ti abogado dagiti iskediulda iti korte.

Insingasing pay dagiti bokal a mangrugi ti session iti alas tres iti bulan ti Marso ken Abril gapu iti kawatiwat ti panaggudaodda iti dalan manipud iti ilida nga umay makisession iti Vigan gapuen dagiti matartarimaan a kalsada, nangruna iti maikadua a distrito.

Nupay inanamongan ni Singson ti panagsessionda iti Martes a mangrugi iti alas tres, indagadagna ti panangobserba dagiti bokal iti naituding nga oras a panangrugi ti session tapno ad-adu met laeng ti mairingpasda.

Indagadag ni Singson nga obserbarenda ti motto a “My Filipino time is on time”.

“Responsibilidadtayo a dumanon (iti session) iti naituding nga oras,” nakuna ti bise gobernador.#