Barangay health workers, di rumbeng a mapolitikada – DV

STO. DOMINGO, Ilocos Sur -Saan a rumbeng a mapolitika dagiti barangay health workers iti panagserbida, daytoy ti impaganetget ti bise gobernador ditoy probinsia bayat ti maika-15 a Barangay Health Workers Congress a naangay iti People’s Coliseum ditoy idi Nobiembre 26.

Kanaig daytoy, inwaragawag ni Vice Governor Deogracias Victor “DV” Savellano a naipasan iti sangguniang panlalawigan ken aprubadon ni Gov. Luis “Chavit” Singson ti resolusion a mangkidkiddaw kadagiti nabutosan a kapitan tapno saanda nga ikkaten dagiti BHW a saanda a kadua iti politika.

“Boluntario ti panagserbi dagiti BHW isu a saan a rumbeng a mapolitikada,” kinuna ni Savellano.

Inyunay-unay pay ti bise gobernador nga imbes nga iti pribado a balay-pagagasan ti papananda no agkasapulanda iti serbisio ti salun-at, iti laengen ospital a tartarawidwidan ti gobierno probinsial tapno ad-adu ti maitulong ti lokal a gobierno.

Base iti datus, umabot laeng iti P20 milion ti nakolekta ti Philhealth kadagiti walo a district hospitals itay napan a tawen idinto nga P80 milion ti naalada manipud kadagiti pribado nga ospital.

“Inted ti gobierno dagiti Philheath cards ngem kas ipakita ti datus, dagiti adda iti pribado ti agnanaar,” kinuna pay ti bise gobernador idinto nga indagadagna ti pannakaiwaragawag kadagiti umili a kadagiti district hospitals ti pagpaagasanda tapno ad-adu ti masagrapda a tulong manipud iti lokal a gobierno.

Kabayatanna, inggunamgunam ni Benjamin Castillo, mangidadaulo iti Provincial Health Team Office, a masapul nga iti ospital ti paganakan dagiti inna tapno maited amin a kasapulanda bayat ken kalpasan ti panagpasngayda.

Kinuna ni Castillo a segun iti datus ti opisinana a napetsaan iti Oktubre 31, 2010, addan 11  a naireport a maternal deaths gapu iti komplikasion.

“Isu a kasapulan ti panagrekorida dagiti BHW tapno iwaragawagda ti pagsayaatan nga itden ti panaganak dagiti inna iti ospital wenno health facilities imbes nga iti balay….masapul nga awan ti matay nga aganak,” kinuna ni Castillo.#