Barangay officials, makonsulta mainaig performance allowance

VIGAN CITY – Kiniddaw ni ABC Presidente Constante Benzon bayat ti session ti konseho ditoy itay Enero 23  a maitantan pay laeng ti  pannakatratar ti Omnibus Allowance tapno maammuan ti  karirikna dagiti barangay officials ken tanod mainaig iti insentibo a maited kadakuada kas sagudayen ti ordinansa.

Sagudayen ti ordinansa a maikkan dagiti barangay kapitan iti P1,500 a performance allowance idinto a P4,000 ti pagbibingayan dagiti konsehal ti barangay ken pakairamanan ti SK president, sekretario ken tesorero.

Ngem singasing a maikkat ti P1,000 iti performance allowance dagiti barangay kagawad ket maited a pagbibingayan dagiti barangay tanod.

Sakbayna, linagidaw ni Benzon ti saan a pannakaimplementar dagiti ordinansa  ken iti saanna a pannakapakaammo  iti pannakaangay ti konsultasion.

Impalagip pay ni Benzon nga addan precedent a naaramid bayat ti umuna a city council a nangipasada iti ordinansa a mangted iti insentibo kadagiti opisial ti siudad a nagserbi iti tallo a nagsasaganad a termino ket “dayta ti gapuna a nangipasatayo iti gakat a mangted met iti insentibo kadagiti barangay kapitan ken konseho ti barangay….”

“Naaprobaran… ekspektarenda… ngem agingga ita, awan pay lawagna…” linagidaw ni Benzon.

“We belong to one family, we live in the same house, we are eating in the same table, but we are eating different foods,” kinuna pay ti ABC president.  

Ngem nasukdal ti rikna ni Konsehal Germy Goulart ket kinunana a ti imbalikas ni Benzon ti “most unfair statement” a nangegna iti uneg ti pagsesionan.

Kinuna ni Goulart a “maymaysatayo a bagi a naikomitar nga agtrabaho para iti pagsayaatan dagiti kailiantayo, saan a para laeng iti sumagmamano a sektor” ngem kasapulan a “mangiruartayo iti ordinansa a saan nga asi-asi, saan a daydiay adu ti abutna”.

Kinuna ni Goulart a naaprobaranen ti gakat, ket sigurado a maipasa ngem “ti met parparuaren ni Apo Benzon, is-isu met laeng(en) a maymaysan a mangitantandudo iti daytoy a measure.”

Kinuna pay ni Goulart a maiwayat dagiti deliberasion tapno “kitaentayo no pagsayaatan ti amin, no naurnos met laeng ti ordinansa antes a maipasa.”

Inlawlawag met ni Vice Mayor Franz Ranches nga awan kuestion iti kiddaw ni Bernzon a pannakakonsulta dagiti barangay officials mainaig iti insentiboda ngem “analisaren a nalaing no kasano nga ited ti legal sharing iti daytoy performance allowance.”

Kinunana a respeteranda aniaman a mapagnunummuan dagiti barangay officials ken ti barangay captain ngem subject daytoy iti deliberasion iti konseho.

“Dependento no mangited iti insentibo kadagiti barangay officials ken tanod ania ti aprobaran ti majority members ti konseho,” kinuna ni Ranches sana innayon nga “adda latta met ti discretionary powers ti konseho.”