Tawid News Magazine

Barangay, police officials, nagdalan iti capability training

VIGAN CITY – Naangay ditoy siudad idi Mayo 22 ti maysa a capability enhancement training para kadagiti barangay ken police officials ti Ilocos Sur  tapno lalo pay a mapapigsa ti kampania kontra krimen.

Naawagan iti  “Barangay at Pulisya Tungo sa Kapayapaan”, paset daytoy ti proyekto ti National Police Commision (NAPOLCOM) Region I a mangipasagepsep iti kanayonan nga adal, saan laeng kadagiti kameng ti PNP no di pay kadagiti opisial ti barangay  ta isuda ti direkta a maseknan iti linak ken talna iti barangayda.

Karaman kadagiti naiyadal nasao a seminar ti powers and functions of  barangay in the maintainance of peace and order,  barangay-police partnership in intelligence networking, investigation and crime detection and response to crime incidence and crime reporting; rights of persons arrested or under custodial investigation; anti-insurgency program; ken action planning and organizing for results. (Mancielito S. Tacadena/NBN Vigan)

 

Exit mobile version