Barangay tanod, nagandat ti biagna

MAGSINGAL, Ilocos Sur – Saan a propesional a mammapatay daytoy a suspek agsipud ta dina pay napuntaan ti gandatna a patayen iti baet a pinaputokanna iti sumagmamano a daras ken kasapulan pay a limmidok iti pagpatured sakbay nga insayangkatna ti panggepna.

Iti baet a namitlo a pinaputokan ni Melvin Toledo, residente iti Barangay Pagsanaan ditoy nga ili ti ginandatna a patayen a ni Cesar Nolasco y Urata, 38, barangay tanod, ken residente iti Barangay Bacar, Magsingal, ti laeng asideg iti footrest ti motorsiklo ni Nolasco ti natiruanna isu a nakalibas ti biktimaenna koma.

Naglibas ti suspek iti saan nga ammo a direksion kalpasan ti pammaltog ket sapsapulan ita dagiti pannakabagi ti linteg.

Naammuan iti police blotter nga aggawiden ni Toledo a nakasakay iti Euro X a motorsiklona ket idi nakadanon iti awan matatao a lugar a sakup ti Sitio Bani, Barangay Pagsanaan, pinaputokan iti namitlo ti suspek a nagpuesto iti asideg ti kakawayanan ngem dina natamaan ni Toledo a nangpayasyas iti luganna nga immadayo.

Nakarekobre dagiti inbestigador iti crime scene iti tallo a kapsula manipud iti cal. 45.

Nakarekobre pay dagiti polis iti asideg ti kawayanan a naglingedan ti suspek iti awanen naggianna a botelia ti Ginebra San Miguel, awan naggianna nga Sparkle soft drinks ken nabatbati a crackers a mapapati a kinnan ti suspek bayat ti panangurayna iti ilalabas ni Toledo.#