Tawid News Magazine

Barito, tinagbatna ti nangkabil iti adina

NARVACAN, Ilocos Sur – Tinagbat ti maysa a barito ti kalugaranna kalpasan a kinabil daytoy ti kabsatna ken pananggandatna a dangran ida idi aganawada.

Nainaganan ti biktima a ni Nestor Cabradilla, 33, naasaawan, mannalon ken residente iti Barangay Lungog, iti daytoy nga ili idinto a nabigbig ti suspek a ni Reggie Cabaya, 16, ken agnaed met laeng iti nadakamat a barangay.

Iti inisial nga inbestigasion ti polis, naammuan a tinungpa ti biktima  ni Rex Cabaya, ngem simmangpet ti suspek agraman ti sabali pay a kabsatda, ni Jomar Cabaya, ket inanawada ti biktima iti panangkabilna iti adingda.

Nakaunget ti biktima ket mapapati a pinaturonganna ti suspetsa ken ni Jomar iti pikpok a paltog a cal. M-14. ngem naagaw ni Jomar.  

Nangiruar ti biktima iti buneng ket ginandatna a tagbaten ti suspek, ngem inagaw daytoy sana intagbat ken inbagsol iti biktima.

Naitaray ti biktima iti ospital para iti panakaagasna idinto a boluntario a simmuko ti suspetsa iti polis.

Exit mobile version