Baro a medical officer naibaon iti Cabugao

BANTAY, Ilocos Sur – Impakaammo ti hepe ti Provincial Health Office nga addan naibaon a kabarbaro a doktor iti Cabugao, Ilocos Sur.

Kinuna ni Dr. Carmeliza Singson, provincial health officer II, a nadutokan ni Dr. Bernardino de Gracia III a medical officer iti Cabugao.

Ni de Gracia ti napusgan a mangsandi pay laeng ken ni Dr. Rudy Singson a naireklamo iti provincial health office.

Ni de Gracia ti agdama a medical officer iti Sinait ket agserbi laeng a doktor iti Cabugao Municipal Health Office iti dua a bulan.

Segun ken ni Singson, addan rekomendasion ti opisinana iti panagimbestigada mainaig iti kaso ni Dr. Singson. Nupay kasta, saan pay nga impalgak ti doktora no ania ti rekomendasion ti opisinana.#